Detail předmětu

Vodohospodářské stavby

FAST-BS001Ak. rok: 2020/2021

Historie vodního stavitelství, organizace vodního hospodářství v ČR a EU, zákon o vodách. Úprava odtokových poměrů, bystřiny, vodní toky. Úpravy vodních toků, protipovodňová ochrana, jezy, revitalizace vodních toků. Odběry vody z vodních toků, umělé kanály, vodní cesty, vodní nádrže, funkce vodních nádrží. Konstrukce, uspořádání a využití vodních nádrží, rybníky a účelové nádrže. Ochrana a organizace povodí, pozemkové úpravy. Revitalizace krajiny, vodní hospodářství krajiny
Závlahy, odvodnění, inženýrské sítě, jímání vodních zdrojů. Zásobování obyvatel vodou, úprava vody, vodojemy. Stokování, čištění odpadních vod, kalové hospodářství, čistírny odpadních vod, nakládání s odpady, skládky. Balneologie, balneotechnika, vodohospodářský výzkum.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Základní znalosti oboru vodní hospodářství

Prerekvizity

základní znalosti z fyziky

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Koloběh vody v přírodě, vývoj řek, hrazení bystřin a úpravy toků
2. Ochranné hráze, jezy.
3. Přehrady
4. Ochrana před velkými vodami, plavba, využití vodní energie.
5.-7. Základní pojmy a vztahy hydrauliky a vodního hospodářství.
8. Rybníky a účelové nádrže, ochrana a organizace povodí.
9. Odvodnění a závlahy.
10. Revitalizace toků a nádrží, čistota vod, proces samočištění.
11.Inženýrské sítě, odpadové hospodářství.
12.Zásobování pitnou vodou, balneotechnika.
13.Stokování a čištění odpadních vod.

Cíl

Základní znalosti o fungování vodního hospodářství, jednoduché vodohospodářské výpočty a návrhy staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor