Detail předmětu

Výzkumné metody v řízení

FP-SvmrPAk. rok: 2020/2021

Studenti budou seznámeni cestou přednášek s metodologií výzkumné práce. Studenti si vyberou konkrétní výzkumný problém a v praxi provedou primární šetření. Po zpracování výzkumných výsledků do projektu, tento výzkumný projekt obhájí cestou prezentace.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Účelem tohoto předmětu je poskytnout studentům příležitost / umožnit studentům aplikovat získané znalosti z jejich studia v praxi. Oblast aplikace znalostí se liší od tématu k tématu, zpravidla jde o projekt zaměřený na analýzu konkrétního problému v managementu nebo strategickém managementu podniku.
Po úspěšném absolvování tohoto předmětu by studenti měli být schopni:
• úspěšně provádět výzkum v podnikatelské praxi,
• konstruktivně přispívat k řešení problémů a rozhodování,
• přispět k vypracování výzkumné zprávy,
• prezentovat před auditoriem.
Pro úspěšní zakončení tohoto předmětu student musí:
• aktivně pracovat v praxi,
• shromažďovat relevantní informace pro účely strategických analýz ve zvolené oblasti,
• analyzovat získané informace, kriticky je hodnotit a vypracovat několik alternativ řešení, předložit alternativy řízení nebo strategické řešení případu.

Prerekvizity

Předmět vyžaduje následující znalosti, dovednosti a kompetence: Znalosti: MS Office v částech Excell, Word a PoverPoint alespoň v úrovni bakalářského studia. Dovednosti: Schopnost komunikovat s respondenty, shromažďovat data a zpracovávat je. Schopnost obhájit výsledky výzkumu nejen před přednášejícím na univerzitě, ale i před vedením společnosti. Kompetence: práce v konkrétní společnosti. Komunikujte s podnikateli o výzkumném problému.

Doporučená nebo povinná literatura

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2005. ISBN: 978-80-246-0139-7.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 978-80-262-0219-6. (CS)
HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Páté, rozšířené vydání. Praha: Portál, 2015, 734 s. ISBN 978-80-262-0981-2. (CS)
PAVLICA, K. a kol. Sociální výzkum, podnik a management. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2000. 161 s. ISBN 80-86119-25-4.
SAUNDERS, M., LEWIS, P. a A. THORNHILL. Research Methods for Business Students. 3. edition. London: Prentice Hall. 2003. 504 pp. ISBN 0-273-65804-2. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Tento předmět obsahuje malou část předběžných konzultací s lektorem a znalost teorie výzkumu. Bude to praktický výukový proces zaměřený na rozvoj skutečného výzkumného projektu pro konkrétního klienta. Po absolvování tohoto předmětu získají studenti zkušenosti v oblasti podnikového výzkumu.
V přednáškách bude použita klasická prezentace a tzv. "participants centered learning" přístup.
Na seminářích budou využity konkrétní případy z výzkumu v podnikatelské praxi a případových studií z doporučené literatury.

Způsob a kritéria hodnocení

Všechny výzkumné projekty budou postupně procházet hodnocením a recenzním řízením. V prvním kole hodnocení, bude předběžně vybrán soubor projektů, které pak budou následně postoupeny oponentuře nezávislým externím oponentem. Projekty, které projdou oponenturou, budou dle požadavků experta upraveny a studenty schváleny ke zveřejnění, budou vytištěny ve sborníku a navrženy děkanovi Fakulty podnikatelské k udělení mimořádného stipendia (výše stipendia se váže k dostupným prostředkům specifického výzkumu vypsaného fakultou pro příslušný rok).

Konečné hodnocení výzkumného projektu je založeno na kvalitě kritické analýzy literární rešerše a výběru vhodné výzkumné strategie a metod. Dále pak na analýze a zpracování dat včetně vyvozených závěrů. Do hodnocení vstupuje i úroveň a obhajoba samotné prezentace a odpověď na otázky. Celkový počet bodů, který může student získat je 60 bodů, které je rozděleno dle kvalitativních kritérií hodnocení takto:
• 40 bodů – literární rešerše a nastavení výzkumného rámce, formulace cíle, výběr metodologie, zvolená strategie a techniky sběru dat, analýza a vyhodnocení dat, formulace závěrů, přínos pro praxi,
• 15 bodů – úroveň prezentace,
• 5 bodů – diskuse a obhajoba výsledků výzkumu.
Z výzkumného projektu a prezentace musí student získat alespoň 30 bodů.

Písemný test bude sestaven ze 4 otevřených otázek, obsahově postavených na odpřednášené látce z přednášek pro prezenční formu studia. Každá z otázek bude hodnocena max. 10 body (za každou), a které jsou vybrány z daného okruhu témat s časem vypracování 60 minut. Celkový počet bodů, které může student z testu dosáhnout je 40 bodů.
Z písemného testu musí student získat minimálně 50 % bodů (tzn. 20 bodů). Pokud student v prvním termínu nezíská alespoň zmíněných 50 % bodů, má možnost psát opravný písemný test. Písemný test je povinnou součástí pro udělení klasifikovaného zápočtu.
Celkové bodové hodnocení
1) Individuální výzkumný projekt – 0-60 bodů.
2) Písemný test – 0-40 bodů (je potřeba získat alespoň 50 % tzn. min. 20 bodů).
Celkové hodnocení:
A – 90-100 bodů
B – 80-89 bodů
C – 70-79 bodů
D – 60-69 bodů
E – 51-59 bodů
F – 50 a méně bodů
Důvody k neudělení klasifikovaného zápočtu!!!
• neodevzdání výzkumné projektu v termínu,
• více jak jedna absence na cvičeních,
• neprezentování výzkumného projektu,
• získání 50 a méně bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Věda a výzkum, jejich význam a funkce v řízení. Metodologie výzkumu v řízení.
2. Základy výzkumné práce v řízení. Výzkumné téma, idea, výzkumný problém a jeho formulace. Formulace hypotéz.
3.Etapy výzkumné činnosti. Plán výzkumu. Problematika výzkumného souboru.
4. Výzkumné metody a techniky v řízení, jejich třídění. Studium dokumentů jako výzkumná metoda. Kvantitativní a kvalitativní analýza dat.
5. Metoda pozorování v řízení. Druhy, charakteristiky, užití.
6. Metoda dotazování v řízení, její charakteristika, užití.
7. Metody experimentální v řízení. Druhy experimentu, realizace, vyhodnocování.
8. Metody měření (škálování, testy) v řízení.
9.Kvalitativně orientovaný výzkum,
10. Zpracování dat.
11. Zpracování výzkumných výsledků.
12. Prezentace výzkumných výsledků.
13. Etika ve výzkumné práci.

Cíl

Cílem předmětu je vypracování a představení výzkumného projektu pomocí výzkumných metod uvedených v předmětu. V tomto předmětu mohou studenti aplikovat znalosti získané během přednášek a seminářů. Studenti mají / by měli řešit praktický problém vybraného podniku v oblasti managementu, marketingu, strategického řízení apod.
Druhým cílem je využít provedený výzkum v diplomové práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V průběhu semestru bude výuka kontrolována po vykonání výzkumu v praxi a po provedení presentace.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor