Detail předmětu

Reverzní logistika

FP-SrlPAk. rok: 2020/2021

Předmět poskytne studentům náhled do problematiky reverzní logistiky a její provázání s obchodními činnostmi, především v rámci spotřebitelského trhu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu budou studenti schopni orientovat se v problematice reverzní logistiky ve vazbě na obchod a obchodní procesy v podniku, a aplikovat jednotlivé činnosti v podniku.

Prerekvizity

Studenti musí znát obecný popis podnikového prostředí a s tím spojená témata jako jsou logistika, ekonomika podniku, obchod a marketing. Vyjma uvedených témat musí studenti mít také znalosti z oblasti obchodního podnikání.

Doporučená nebo povinná literatura

DIENER, D., PELTZ, E., LACKEY, A., BLAKE, D. J., VAIDYANATHAN, K. (2004). Value Recovery from the Reverse Logistics Pipeline. Pittsburg: RAND, 64 p. ISBN 0-8330-3679-3. (EN)
BOWERSOX, D. J., CLOSS, D. J., COOPER, M. B. (2010). Supply Chain Logistics Management. 3rd ed. Boston: McGraw-Hill. 498 p. ISBN 9780071276177. (EN)
GOVINDAN, K., SOLEIMANI, H., KANNAN, D. (2015). Reverse logistics and closed-loop supply chain: A comprehensive review to explore the future. European Journal of Operational Research, 240(3), 603-626. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.07.012. (EN)
FERNIE, J., SPARKS, L. (2009). Logistics & retail Management: Emerging Issues and New Challenges in the Retail Supply Chain. 3rd ed. London: Kogan Page, 284 p. ISBN 978-0-7494-5407-4. (EN)
CHRISTOPHER, M. (2011). Logistics & Supply Chain Management. 4th ed. Harlow: Pearson education, 276 p. ISBN 978-0-273-73112-2. (EN)
NIKOLAIDIS, Y. (2013). Quality Management in Reverse Logistics: A Broad Look on Quality Issues and their Interaction with Closed-Loop Supply Chains. London: Springer, 158 p. ISBN 978-1-4471-4536-3. (EN)
ROGERS, D. S., TIBBEN-LEMBKE, R. S. (1998). Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices. Reno: Reverse Logistics Executive Council, 281 p. ISBN 9780967461908. (EN)
VARUN KUMAR, S. G. (2016). Best Practices for Reverse Logistics Management. International Journal of Advanced Trends in Engineering and Technology, 1(1), 2456-4664. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2973336. (EN)
GORDON, L. R. (2016). Contracting, Logistics, Reverse Logistics: The Project, Program and Portfolio Approach. Washington DC: Westphalia Press, 187 p. ISBN 978-1-63391-406-3.. (EN)
KLEBER, R. (2006). Dynamic Inventory Management in Reverse Logistics. Berlin: Springer, 181 p. ISBN 978-3-540-33229-9 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Řízené konzultace jsou věnovány zejména konzultaci a kontrole úkolů zadaných k samostatnému zpracování.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Pro udělení klasifikovaného zápočtu je třeba, aby student zpracoval zadaný týmový projekt a úspěšně absolvoval zápočtový test. Prostřednictvím zápočtového testu prokáže student získané teoretické znalosti a jejich aplikaci. Za úspěšné absolvování je považováno dosažení minimálně 50% bodů podle stupnice ECTS.
Pro ohodnocení práce v průběhu semestru je uvažován následující systém bodového hodnocení: (1) zpracování týmového projektu 25 b; (2) prezentace 10 b; (3) oponentura projektu 10 b; (4) aktivita na cvičeních 5 b. Za cvičení je možné získat celkem 50 bodů a minimálně musí student získat 50 % z tohoto počtu.
V případě studentů s individuálním studijním plánem (ISP) jsou požadavky obdobné. Student vypracuje (1) zpracování návrhového listu individuálního projektu 10 b; (2) zpracování individuálního projektu 40 b. Následně pak musí absolvovat zápočtový test.
Jako součást udělení zápočtu musí student absolvovat zápočtový test, kde může získat 100 b. Výsledné hodnocení předmětu, podle klasifikace ECTS, je upraveno podle následujícího přepočtu: (body_cvičení+body_test)/1,5=(50+100)/1,5=100 b
Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení minimálně 50 bodů po přepočtu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je vystavěn na teoretické výuce v podobě přednášek. Základní tematická náplň těchto přednášek je následující:
1. přednáška: Podniková logistika a systémové přístupy ve vazbě na zákaznické požadavky, pojmy a definice; Klasifikace logistiky a její principy, úkoly, cíle a strategie
2. přednáška: Supply chain management jako nástroj tvorby logistických cest
3. přednáška: Úvod do reverzní logistiky, základní terminologie, pojmy a definice
4. přednáška: Reverzní logistika v kontextu SCM a v podniku, specifikace jednotlivých činností
5. přednáška: Právní úprava reverzní logistiky
6. přednáška: Management zásob a jejich rozdělení, požadavky na skladování
7. přednáška: Řízení zboží, obalů a odpadu v podniku
8. přednáška: Logistické koncepce ve vazbě na environmentální požadavky
9. přednáška: Vliv vládních institucí na reverzní logistiku
10. přednáška: Udržitelná logistika a Supply Chain Management, City logistika
11. přednáška: Organizace logistického systému podniku a měření výkonnosti
12. přednáška: E-business a E-commerce
13. přednáška: Aktuální situace v České republice a Evropské unii

Obsah jednotlivých cvičení vyplývá z témat praktické výuky. Základní tematická náplň těchto cvičení je následující:
1. cvičení: Seznámení se s požadavky cvičení; Metody využívané v dopředné logistice a možné způsoby řešení vzniklých problémů
2. cvičení: Vliv logistiky na ekonomické stránku podniku, logistické metriky, jejich vyjádření a členění; Zapojení reverzní logistiky do logistických toků podniku
3. cvičení: Řízení podnikových zásob; Pasivní a aktivní prvky logistického systémů, jejich aplikace v reverzní logistice
4. cvičení: Efektivnost manipulačních prostředků a používaných logistických systémů
5. cvičení: Minimalizace nákladů na činnosti reverzní logistiky
6. cvičení: Prezentace projektu

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s reverzní logistikou, jejími principy a využitím dílčích činností ve výrobních procesech. Studenti získají základní přehled o používaných činnostech reverzní logistiky a jejich využití v podnikovém prostředí s cílem tvorby dlouhodobých obchodních vztahů (s důrazem na obchodní činnosti).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není vyžadována. Účast na cvičeních je kontrolovaná osobní prezencí přímo vyučujícím. V případě online výuky je prezence sledována prostřednictvím přihlášení do komunikačního systému. Dílčí zadaná práce (seminární, týmová, individuální) bude kontrolována dle zadaných kritérií. Nahrazení zameškané a řádně omluvené absence je formou vypracování nového náhradního úkolu a jeho hodnocení podle kritérií pro udělení zápočtu.
V případě studentů s ISP je dílčí práce kontrolována dle zadaných kritérií.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning