Detail předmětu

Obchodní podnikání

FP-SopPAk. rok: 2020/2021

Předmět poskytuje základní teoretické znalostí o oblasti obchodu a obchodních činnostech.Je zaměřen nejenom na rovinu obecnou, ale speciálně i na úroveň podnikovou. Zabývá se významem obchodu v ekonomice, jeho strukturou a funkcemi. Ucelené teoretické poznatky jsou využívány pro praktické aplikace na spotřebitelských a průmyslových trzích.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát význam obchodu v ekonomice státu, budou schopni rozeznat různé druhy obchodu a obchodních činností a na základě analýzy vybrat vhodné obchodní činnosti pro různé specifické trhy; dále budou schopni řídit obchodní činností s orientaci na potřeby a požadavky zákazníků.

Prerekvizity

Před studiem daného předmětu studenti musí mít následující znalosti: Základní ekonomické a manažerské pojmy a kategorie, fungování trhu, poznatky o fungování organizace a manažerských funkcích a prvcích, znalost podnikatelského prostředí, základy sociální komunikace;

Doporučená nebo povinná literatura

ČERNÝ, V. Prodejní techniky. Brno: Computer Press, 2003. 1.vyd. 470s. ISBN 80-079-37-4.
BEDNÁŘ, P., SPILKOVÁ, J. aj. Nákupní řetězce – nové výzvy [online]. Brno: Nesehnutí, 2008 [cit. 13. května 2010]. Dostupné na WWW: http://aa.ecn.cz/img_upload/67fc87870d57d5b3a63ce8985bb216ef/sbornik_web.pdf> ISBN 978-80-87217-00-9.
MULAČOVÁ, V, MULAČ, P. a kol. Obchodní podnikání ve 21.století. Praha: Grada Publishing. 2013. ISBN 978-80-247-4780-4.
PRAŽSKÁ, L. JINDRA, J. a kol. Obchodní podnikání. Praha: Management Press, 2002, 2.vyd. 874s. ISBN 80-7261-059-7
PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. akol. Obchodní podnikání. Praha: Management Press, 2002, str.874, ISBN 80-7261-059-7.
SCHIFFMAN, L., KANUK, L., L. Nákupní chování. Brno, 2004. 1.vyd. 633s. ISBN 80-251-0094-4.
KLAPALOVÁ, Alena a Ladislav BLAŽEK. Nákupní podmínky v nákupních centrech v České republice. In Vedecká rozprava k téme "trh, obchod a individuálna spotreba". 1. vyd. Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta Košice, 2008. s. 20-27, 8 s. ISBN 978-80-225-2633-3.
ZADRAŽILOVÁ, D., KHELEROVÁ, V. Management obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, s.r.o., str.293, ISBN 80-85623-72-2
OSTERWALDER, A. a Y. PIGNEUR. Business Model Generation: A Handbook for Visionries, Game Chanfers, and…Canada: John Wileyand Sons. 2013. ISBN 978-0470-87641-1.
LYKOVÁ, J. Jak organizovat a řídit úspěšný prodej. Praha: Grada, 2002. 1.vyd. 199s. ISBN 80-247-0205-3.
JANATKA, F. a kol. Obchod v rámci Evropské unie a obchodní operace mimo členské země EU. Praha: ASPI, 2004, 1.vyd. 296s. ISBN 80-7357-006-8.
HINDL, R.,. HOLMAN, R., HRONOVÁ,S., a kol. Ekonomický slovník1.vyd.C.H.BECK. Praha,2003. 519 s. ISBN 80-7179-819-3.
VIESTOVÁ, K. Teória obchodu. Bratislava: Sprint vfra, 2001, 208s. ISBN 80-88848-88-1.
ZAMAZALOVÁ, M. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, s.r.o. 2009. 240s. ISBN 978-80-247-2049-4.
CIMLER,P., ZADRAŽILOVÁ, D. kol. retail Management. Praha: Grada Publishing, s.r.o. 2007. 312s.ISBN 978-80-7261-167-6
KOTLER, P., KELLER, K., L. Marketing Managament. 12.vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5.
ZÁBOJ, M. Obchodní operace. 2010. [online] [cit. 2010/2011] Dostupné z http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/ps09/obchod/web/pdf/Obchodni_operace-skripta.pdf

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Přednášky, prezentace, řízené diskuse, týmová práce, projektové řízení.

Způsob a kritéria hodnocení

U předmětu je kladen důraz na systematickou a průběžnou práci studentů ve všech formách studia (prezenční, kombinované, individuální)vede k hlubšímu pochopení problematiky, na druhé straně zbavuje studenty mnohdy zbytečných stresů a obav z toho, že jejich hodnocení bude založeno na výsledku jediné zkoušky. Pro ocenění průběžné přípravy a úspěšné zakončení předmětu Obchodní podnikání je vypracován systém bodového hodnocení. Pro udělení výsledného hodnocení musí student dosáhnout minimálně 50 bodů po přepočtení na stupnici ECTS.
Zakončení předmětu (klasifikovaný zápočet)
1. Týmový projekt: Týmový projekt – V průběhu 1. cvičení bude studentům zadán týmový projekt, následně, vypracují Návrhový list projektu (10b), po odsouhlasení do daného termínu vypracují projekt (20b), připraví prezentaci (12) na daný termín a oponentský posudek pro jeden z přidělených týmů (8b). Splnění týmového projektu bude ohodnoceno 50 body, včetně Návrhového listu, prezentace a oponentního hodnocení jiného týmu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Zápočtový test: písemný test za maximálně 100 bodů
Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je dosažení minimálně 50 % bodů v průběhu semestru za projekt (25 b) a zároveň dosáhnout minimálně 50 % bodů z písemného testu (50 b). Podrobný popis podmínek a bodů je vystaven v Aktualitách předmětu.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním plánem
1. Individuální projekt: Individuální projekt – Na začátku semestru bude studentům zadán projekt, následně, vypracují Návrhový list projektu (10b), a po jeho odsouhlasení do daného termínu vypracují projekt (40). Splnění projektu bude ohodnoceno 50 body, včetně Návrhového listu a prezentace.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Zápočtový test: písemný test za maximálně 100 bodů
Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je dosažení minimálně 50 % bodů v průběhu semestru za projekt (25 b) a zároveň dosáhnout minimálně 50 % bodů z písemného testu (50 b). Podrobný popis podmínek a bodů je vystaven v Aktualitách předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vývoj obchodu a jeho postavení v NH, EU a v mezinárodním kontextu – vliv prostředí – současný stav a trendy.
2. Vymezení pojmů a funkci obchodu, stakeholdeři, společenská odpovědnost v obchodě.
3. Právní úprava podnikání v obchodě, družstevní formy podnikání
4. Transformace českého obchodu, Evropská unie a jednotný vnitřní trh, soutěžní právo v ČR a EU
5. Význam obchodních kooperací, networking, franchising, dominance a diverzifikace obchodních podniků
6. Historický vývoj a systémy ochrany spotřebitele v obchodní činnosti (svět, ČR, EU)
7. Legislativa obchodního provozu, obchodní sortiment, identifikace a význam balení zboží
8. Územní strategie obchodu, analýzy, výběr a lokalizace obchodu. Ekonomické, sociální a environmentální dopady
9. Technologie velkoobchodního a maloobchodního provozu, space management
10. Ekonomika a management obchodního podniku
11. Řízení lidských zdrojů v obchodním podniku, výběr, kompetence, vzdělávání a specifika
12. Marketing obchodního podnikání, marketingová komunikace v obchodních jednotkách, nové trendy
13. Obchodní modely a jejích design (volba hodnoty ve vztahu k cílovým skupinám, stakeholderům, proces tvorby obchodního modelu, pět fází modelu, hodnocení, zdroje, udržitelnost)

Cíl

Cílem je seznámit studenty s hlavními pojmy v oblasti obchodu, s druhy a typy obchodních činností, právními formami obchodních firem a vývojovými trendy. V přednáškách je kladen důraz na praktickou aplikaci řízení obchodních činností v souladu s orientaci na potřeby a požadavky zákazníků na spotřebitelských a průmyslových trzích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. Pokud tato podmínka nebude splněna, potom cvičící může v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku.
Aktivity pro absolvování předmětu:
1. Docházka (min. 4 cvičení ze 6 cvičení)
2. Týmový písemný projekt, jeho prezentace a oponentura
- příprava vstupu na trh pro vybraný výrobek nebo službu.
- projekty pro týmy po 4-5 lidech.
3. Terénní výzkum – zajištění terénního výzkumu (Podrobné informace – dopis pro podnik a dotazník budou vyvěšeny v aktualitách a podány ústně na přednášce a cvičeních) termín odevzdání vyplněných dotazníků je konec listopadu elektronicky na adresu cvičícího – pod označením souboru (jméno_příjmení studenta_dotazník_OP)
4. Přednášky odborníků z praxe z tuzemska nebo ze zahraničí (v průběhu semestru budete mít možnost navštívit bodované přednášky odborníků z praxe nebo ze zahraničí, o kterých se dozvíte v Aktualitách předmětu)
5. Zápočtový test ve vypsaných termínech garantem předmětu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor