Detail předmětu

Řízení projektů

FP-BrprPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen do oblasti řízení projektů. Předmět objasňuje současné trendy a mezinárodní standardy řízení projektů. Zabývá se tím, jak plánovat a řídit projekty tak, aby mohly být dokončeny včas, v potřebné kvalitě a v rámci stanoveného rozpočtu. Nedílnou součástí je i SW podpora plánování a sledování projektu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí plánovat a řídit projekty dle mezinárodních standardů International Project Management Association (IPMA) a ČSN ISO 10 006. V rámci předmětu budou rovněž objasněny strategické souvislosti využívání ICT pro podporu business cílů. Trénované metody projektového řízení jsou plně využitelné i v dalších oblastech manažerské praxe, nejen při výběru a implementaci informačních systémů. Konkrétně budou trénovány čtyři klíčové okruhy projektového managementu: tvorba strategie projektu, efektivní plánování projektů, principy řízení projektů a ukončování projektů. Předmět rovněž objasní principy formování a vedení projektových týmů a problematiku koordinace více projektů.
Vzhledem ke kompatibilitě s mezinárodními standardy připraví předmět studenty i k certifikační zkoušce dle IPMA (viz. http://www.ipma.cz/). Studenti budou schopni návazně získat certifikát v oblasti projektového řízení IPMA-D.

Prerekvizity

nejsou

Doporučená nebo povinná literatura

NĚMEC, V. Projektový management. Praha GRADA 2002, 182 s. ISBN 80-247-0392-0
DOLEŽAL, J. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Grada, 2012. 526 s. ISBN 978-80-247-4275-5.
GOLDRATT, E. Jak vzniká zisk. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 240 s. ISBN 80-247-0954-6.
JEŽKOVÁ, Z. Projektové řízení: jak zvládnout projekty. Kuřim: Akademické centrum studentských aktivit, 2013. 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7.
DVOŘÁK, D., J. KALIŠ a J. SIRŮČEK. Mistrovství v Microsoft Project 2010. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 520 s. ISBN 978-80-251-3074-2.
SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 2. vyd. Praha : Grada, 2011. 380 s. ISBN 978-80-247-3611-2.
SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2011. 632 s. ISBN 978-80-251-2882-4.
DOLEŽAL, J, J. KRÁTKÝ a O. CINGL. 5 kroků k úspěšnému projektu: 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 181 s. ISBN 978-80-247-4631-9.
ŘEHÁČEK, P. Komentované vydání normy ČSN ISO 21500 pro management projektu. Praha : Česká společnost pro jakost,2013. 117 s. ISBN 978-80-02-02508-5.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Přednášky budou probíhat s využitím didaktické techniky za použití Power Pointu.
Cvičení budou probíhat jako výpočtové i laboratorní za použití produktu Microsoft Project.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Pro udělení zápočtu je nutné vypracování semestrální práce a její obhajoba. Zkouška je vedena formou ústního zkoušení a bude monitorovat jak konkrétní znalosti, tak i to, zda-li studenti skutečně prošli v rámci semestru celým procesem vzdělávání.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Studenti s individuálním studijním plánem mají stejné podmínky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1 týden: praxe v průmyslovém podnikatelském subjektu
2 týden: praxe v průmyslovém podnikatelském subjektu
3 týden: Základní pojmy v projektovém řízení (základní terminologie; pojmy a definice; standardy projektového řízení; informace o certifikaci IPMA)
4 týden: Úvod do projektového řízení (vlastnosti projektu; životní cyklus projektu; typy projektů; projekt v rámci trvalé organizace
5 týden: Fáze předprojektová (cíle a přínos projektu; trojimperativ projektu; identifikace a analýza zainteresovaných stran)
6 týden: Fáze zahájení/inicializace projektů (SMART cíle; logický rámec projektu - přínosy, cíle, klíčové produkty, aktivity, předpoklady a rizika úspěšné realizace, stanovování metrik a zdrojů projektu)
7 týden: Identifikace a analýza rizik (pojetí rizika v projektovém řízení, metoda RIPRAN, rozhodovací stromy)
8 týden: Fáze plánování projektů (plán činností; WBS; časový plán)
týden: Fáze plánování projektů - pokračování (týmové role a práce v týmu; efektivní komunikace)
9 týden: Softwarová podpora pro plánování a řízení projektů (program MS Project a jiné produkty; význam a použití; základní operace - činnosti, doby trvání, vazby, zdroje, výstupy; základní funkce - WBS, síťový graf, Ganntův diagram, analýza zdrojů, analýza nákladů)
10 týden: Fáze řízení projektů (realizace a monitorování projektu; řízení komunikace; analýza dosažené hodnoty EVM; řízení změn; monitorování rizik; krize a konflikty v projektu)
11 týden: Řízení projektů ve výrobním odvětví (příklady z praxe průmyslových podniků)
12 týden: Kompetence projektového manažera (dle mezinárodního standardu IPMA Competence Baseline)
13 týden: Fáze ukončování projektů (ukončení projektu; udržitelnost projektu; výstupy z projektu; projektová dokumentace)
Předmět "Řízení projektů" je akreditovaným vzdělávacím programem u Společnosti pro projektové řízení.

Cvičení budou zaměřena na praktické procvičení přednášené problematiky. V rámci cvičení budou rozebírány konkrétní případové studie realizovaných projektů. Část cvičení proběhne formou moderovaných diskusí, během nichž si studenti procvičí metody procesního poradenství a formování projektových týmů.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je tréninkovou formou seznámit studenty s mezinárodně uznávanými principy, trendy a postupy při plánování a řízení projektů. Druhým cílem je umět efektivně využít informačních a komunikačních technologií v oblasti projektového řízení. Třetím cílem je ukázat to, že pro úspěšné řízení projektů je podstatné týmové porozumění problému.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná formou zpětnovazebních testů. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů. Způsob nahrazování zameškané výuky bude formou písemných prací a rešerší a je plně v kompetenci učitele.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning