Detail předmětu

Předmět v německém jazyce 2

FP-Rpnj2KAk. rok: 2020/2021

V současné době rychle postupující internacionalizace a globalizace ekonomik dochází ke změně požadavků na vedoucí pracovníky pohybujících se v multikulturních podmínkách. Práce v mezinárodním prostředí se podstatně liší od činností prováděných pouze v rámci jedné národní kultury. Nezbytným předpokladem úspěšného působení manažerů je vedle zvládnutí klasických manažerských praktik také osvojení si interkulturní kompetence.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti/ky získají relevantní poznatky z oblasti řízení podniku v multikulturních podmínkách.

Prerekvizity

Dobrá znalost německého jazyka.

Doporučená nebo povinná literatura

THOMAS, A. Kultur als Orientierungsystem und Kulturstandards als Bauteile. In IMIS-Beiträge, Heft 10. Osnabrück: Rasch. (DE)
THOMAS, A. Kultur als Orientierungsystem und Kulturstandards als Bauteile. In IMIS-Beiträge, Heft 10. Osnabrück: Rasch. (DE)
SCHMIDT, S. J. Unternehmenskultur. Die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen. Göttingen: Velbrück Wissenschaft, 2005. 251 s. ISBN 3-934730-75-2. (DE)
HOFSTEDE, G. Interkulturelle Zusammenarbeit: Kulturen – Organisationen – Management. Wiesbaden: Gabler, 1993. 321 s. ISBN 3-409-13157-4 (DE)
ŠRONĚK, I. Kultura v mezinárodním podnikání. Praha: Grada Publishing, 2001. 168. ISBN 80-247-0012-3. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Kriterien für eine positive Beurteilung der LV:
Positive Beurteilung der Seminararbeit und der Präsentation (Die Studierenden schreiben eine umfangreiche Seminararbeit in Gruppen von 2 bis 3 Studierenden.
Die Note setzt sich zu 40% aus der Seminararbeit, zu 30% aus der Präsentation und zu 10% aus der mündlichen Klausur zusammen.

Jazyk výuky

němčina

Osnovy výuky

1. Úvod, seznámení s předmětem, definice základních pojmů.
2. Příčiny vzájemné spolupráce podniků.
3. Formy vzájemné spolupráce podniků.
4. Způsoby vzájemné spolupráce podniků.
5. Předpoklady úspěšné mezinárodní spolupráce podniků.
6. Překážky úspěšné spolupráce mezi pracovníky.
7. Příprava pracovníků na jejich působení v multikulturních podmínkách.
8. Interkulturní kompetence.
9. Interkulturní trénink.
10.Typologie pracovníků působících v multikulturním prostředí.
11.Obecné zásady jednání v multikulturním prostředí.
12.Specifika vybraných národních kultur.
13.Závěrečné shrnutí a vyhodnocení získaných znalostí a dovedností.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty/ky se specifiky řízení firem v multikulturním prostředí. Pozornost je věnována příčinám, formám, způsobům vzájemné spolupráce, přičemž důraz je kladen na poznání efektivních postupů a pravidel usnadňujících působení pracovníků v nadnárodních podnicích, a to zejména v oblastech řízení, jednání a každodenní komunikace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP-KS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor