Detail předmětu

Předdiplomní seminář

FP-KpdsPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen k prohloubení znalostí a dovedností v oblasti písemného odborného vyjadřování, které by mely vyústit v napsání bakalářské práce. Podstatnou myšlenkou předmětu je nejenom prohloubit znalostí studentu v oblasti vyhledávání informačních zdrojů, odborné literatury, zpracování rešerší, správnosti citací, ale také plánovat celý proces tvorby bakalářské práce a seznámit je s klíčovými zásadami její formální a obsahové úrovně. Seznámit je s nejnovějšími poznatky metodologie a teorie v oblasti tvorby bakalářské práce a naučit je zásady efektivní prezentace odborných výsledku a obhajoby vlastního názoru.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupem studia tohoto předmětu je znalost a dovednost napsat ucelený odborný text, ve kterém studenti v logické struktuře aplikují teoretické poznatky na řešení konkrétního problému z praxe.

Prerekvizity

Předpokladem absolvování předmětu jsou znalosti získané během vysokoškolského studia a jejich aplikace při řešení konkrétních problému.

Doporučená nebo povinná literatura

ISO norma 690
Doporučená literatura vedoucím bakalářské práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vyučování probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím závěrečné práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemný projekt - část bakalářské práce (vymezení problému, cíle BP, postup řešení a zpracování teoretické časti). Obhajoba projektu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Cílem předmětu je rozvíjet znalosti a dovednosti studentů v oblasti písemného odborného vyjadřování, které by měly vyústit v napsání bakalářské práce. Výstupem studia tohoto předmětu je znalost a dovednost napsat ucelený odborný text, ve kterém studenti v logické struktuře aplikují teoretické poznatky na řešení konkrétního problému z praxe.
Předmět je zaměřen na vypracování bakalářské práce dle stanovených cílů, obsahu a metod postupu řešení. Studenti na základě získaných teoretických poznatků řeší konkrétní praktické problémy z praxe. Určí také podmínky realizace a nastíní ekonomické a mimoekonomické přínosy. Studenti jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problému. A na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi.
Předmět je konzultován v konzultačních hodinách vedoucího bakalářské práce.

Cíl

Cílem předmětu je rozvíjet znalostí a dovedností studentu v oblasti písemného odborného vyjadřování, které by měly vyústit v napsání bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Dílčí části bakalářské práce: vymezení problému, stanovení cílu, metod a postupu řešení. Nejnovější teoretické poznatky k řešené problematice.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor