Detail předmětu

Předdiplomní seminář

FP-BpdsPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen k prohloubení znalostí a dovedností v oblasti písemného odborného vyjadřování, které by měly vyústit v napsání bakalářské práce. Podstatnou myšlenkou předmětu je nejenom prohloubit znalostí studentů v oblasti vyhledávání informačních zdrojů, odborné literatury, zpracování rešerší, správnosti citací, ale také plánovat celý proces tvorby bakalářské práce a seznámit je s klíčovými zásadami její formální a obsahové úrovně. Seznámit je s nejnovějšími poznatky metodologie a teorie v oblasti tvorby bakalářské práce a naučit je zásady efektivní prezentace odborných výsledků a obhajoby vlastního názoru.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupem studia tohoto předmětu je znalost a dovednost napsat ucelený odborný text, ve kterém studenti v logické struktuře aplikují teoretické poznatky na řešení konkrétního problému z praxe.

Prerekvizity

Předpokladem absolvování předmětu jsou znalosti získané během vysokoškolského studia a jejich aplikace při řešení konkrétních problémů. Především znalostí z Procesního managementu a Řízení projektů pro tvorbu bakalářské práce.

Doporučená nebo povinná literatura

ISO norma 690
Doporučená literatura vedoucím bakalářské práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou individuálních konzulatcí s vedoucím bakalářské práce na kterých se studenti seznamují a prakticky si zkoušejí jednotlivé metody tvorby závěrečných prací.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
- předložení dílčích elaborátu ve stanovených termínech, sestavení a prezentace studie k bakalářské práci.
Klasifikační stupeň je podmíněn včasností, úplností a kvalitou předkládaných studií

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Cílem předmětu je rozvíjet znalostí a dovedností studentů v oblasti písemného odborného vyjadřování, které by měly vyústit v napsání bakalářské práce. Výstupem studia tohoto předmětu je znalost a dovednost napsat ucelený odborný text, ve kterém studenti v logické struktuře aplikují teoretické poznatky na řešení konkrétního problému z praxe.
Předmět je zaměřen na vypracování bakalářské práce dle stanovených cílů, obsahu a metod postupu řešení. Studenti na základě získaných teoretických poznatků řeší konkrétní praktické problémy z praxe.Určí také podmínky realizace a nastíní ekonomické a mimoekomnomické přínosy. Studenti jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problému. A na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi

Cíl

Cílem předmětu je rozvíjet znalostí a dovedností studentů v oblasti písemného odborného vyjadřování, které by měly vyústit v napsání bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vedopucí bakalářské práce kontroluje zpracování dílčí části bakalářské práce:
- vymezení problému,
- stanovení cílů,
- metod a postupu řešení.
Základní i nejnovější teoretické poznatky k řešené problematice.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-PM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor