Detail předmětu

Podniková ekonomika

FP-EPOAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na základní kategorie ekonomiky podniku jako jsou podstata, cíle a funkce podniku, majetek a kapitál, oceňování majetku a závazků, výnosy a náklady, výsledek hospodaření a jejich vzájemné vazby, cash flow, likvidita, zadluženost, pracovní kapitál. Součástí předmětu je operativní výkonnost podniku (ROE,ROA,ROCE), základy finanční a investiční činnosti, ekonomické rozhodování - kalkulace, manažerské pojetí nákladů, rozpočty, vztah mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady a nástroji ekonomického řízení (finanční účetnictví, rozbory, interní audit. Předmět seznamuje i se základnímu podnikovými činnostmi jako je výroba, nákup, personalistika, obchod, reklama. Po absolvování budou studenti schopni posoudit a prakticky aplikovat znalosti z ekonomiky podniku. Předmět poskytuje ucelený pohled na ekonomiku podniku a vytváří základ pro výuku v navazujícíh odborných předmětech ve vyšších ročnících studia.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají teoretické znalosti z oblasti ekonomiky podniku v souvislosti
s jednotlivými podnikovými činnostmi. Na základě získaných vědomostí a dovedností studenti by měli být schopni prakticky aplikovat znalosti z ekonomiky podniku na nižších funkcích v podniku nebo v samotné podnikatelské činnosti.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti.

Doporučená nebo povinná literatura

KOCMANOVÁ, Alena. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde a.s., 2013. 358 s. ISBN 978-80-7201-932-8. (CS)
SYNEK, Miloslav a KISLINGEROVÁ, Eva, a kol. Podniková ekonomika. 5.vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. 502 s. ISBN 80-7400-336-3. (CS)
MIKOVCOVÁ, Hana a SCHOLLEOVÁ, Hana. Praktikum podnikové ekonomiky pro bakalářské studium. Plzeň:Aleš Čeněk, 2006. 231 s. ISBN 80-868-987-84. (CS)
KOCMANOVÁ, Alena a kol. Měření podnikové výkonnosti. Brno: Littera, 2013. 249 s. ISBN 978-80-85763-77-5. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou a ústní zkouškou. U písemné zkoušky dostane student dvě otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti ekonomiky podniku, u ústní zkoušky jsou ověřovány hlubší znalosti studenta z dané problematiky.
Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě testu.
TEST (7. týden ak. r.): 20 bodů
TEST (12. týden ak. r.): 20 bodů
Min.počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.
Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou a ústní zkouškou. U písemné zkoušky dostane student dvě otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti ekonomiky podniku, u ústní zkoušky jsou ověřovány hlubší znalosti studenta z dané problematiky.
Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě testu.
TEST 20 bodů
TEST 20 bodů
Min.počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.
Zakončení předmětu v distanční formě:
Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou zkouškou formou testu otevřených otázek (on-line) z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti ekonomiky podniku.
Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě on-line testu.
TEST (7. týden ak. r.): 20 bodů
TEST (12. týden ak. r.): 20 bodů
Min.počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Základní kategorie podnikové ekonomiky.Podstata, cíle a funkce
podniku. Okolí podniku.
2. Rozvaha.Majetek a kapitál.Pracovní a čistý kapitál.Likvidita.Zadluženost.
Optimální kapitálová struktura.
3. Oceňování majetku a závazků.
4. Výkaz zisku a ztráty.Výnosy a náklady, výsledek hospodaření a jejich
vzájemné vazby.
5. Operativní výkonnost podniku.Rentabilita vlastního kapitál
(ROE),rentabilita aktiv (ROA),rentabilita tržeb (ROS),rentabilita
investovaného kapitálu (ROCE).
6. Finanční řízení podniku.Dlouhodobé a krátkodobé financování. Řízení
oběžného majetku.Finanční analýza.Finanční plánování.
7. Investiční řízení podniku.Časová hodnota peněz. Plánování a klasifikace
investic. Hodnocení efektivnosti investic.
8. Hodnota podniku. Ekonomická přidaná hodnota.
9. Ekonomické rozhodování. Klasifikace nákladů a výnosů. Kalkulace.
10. Manažerské pojetí nákladů. Vztah mezi ziskem,objemem výroby, cenou
a náklady-bod zvratu.Rozpočty.
11. Kontrolní nástroje ekonomického řízení.Finanční účetnictví. Rozbory.
Interní audit.
12. Základní podnikové činnosti. Personalistika. Výroba. Nákup.
13. Shrnutí.

Cvičení:
Každé cvičení navazuje na předchozí přednášku s důrazem na praktické procvičování jednotlivých témat přednášek
1.,2. Majetek a kapitál. Rozvaha. Pracovní a čistý kapitál. Likvidita.
Zadluženost.
3.,4. Výkaz zisku a ztráty. Struktura a výpočet výsledku hospodaření.
Výkonnost podniku-ROE, ROI, ROA, ROS, ROCE.
5.,6. Finanční činnost-obratový cyklus peněz. Řízení zásob, pohledávek.
Investiční činnost-časová hodnota peněz, DN, IR, ČSH, VVP.
Ekonomická přidaná hodnota-EVA.Náklady na kapitál WACC.
7.,8. TEST I.Kalkulace úplných nákladů (dělením, s poměrovými čísly,
přirážková). Cenová kalkulace.Bod zvratu.
9.,10.Personalistika - výpočet mzdy.Výpočet produktivity práce.
11.,12. TEST II.Zápočet.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoretickými znalostmi z ekonomiky podniku. Zabývá se výstavbou, fungováním a činnostmi podniku. V přenáškách je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a je kladen důraz na osvojení odborné terminologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky v průběhu semestru je na základě absolvování dvou testů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program BAK-PM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program BAK-MIn-D bakalářský

    obor BAK-MIn , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning