Detail předmětu

Odborná praxe 2

FP-KopxlPAk. rok: 2020/2021

Odborná praxe II navazující na předcházející předmět Odborná praxe 1 probíhá individuálně s ohledem na epidemickou situaci.
Předmět je součástí zpracování bakalářské práce. Student při zpracování musí čerpat z dat z reálného prostředí, k čemu slouží praxe v reálných podmínkách podnikatelského subjektu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Schopnost využití teoretických poznatků v různých reálných prostředích, znalosti úpravy standardních modelů pro konkrétní využití, dovednost v tvorbě závěrečné práce.

Prerekvizity

Nejsou.

Doporučená nebo povinná literatura

SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha Grada Publishing,2010. s. 432. ISBN 978-80-247-3339-5.
VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 332 s. : portréty, grafy, tab. ISBN 978-80-247-4520-6. (CS)
SZOTKOWSKÁ LACKOVÁ, Eva. Bakalářská a diplomová práce je hra, aneb, 10+5 tipů jak napsat závěrečnou práci rychle, efektivně a bez stresu. Písek: Genius Institut, 2019, 119 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. ISBN 978-80-270-5293-6. (CS)
MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. Wolters Kluwer , 2012, 263 s. 1. Vyd. ISBN 978-80-7357-738-4.
EVANGELU, J. E. a F. van BOMMEL a O. JUŘIČKA. Efektivita vzdělávání: jak získat zpět vložené investice do rozvoje zaměstnanců. Ostrava: KEY Publishing, 2013. 135 s. ISBN 978-80-7418-197-9.
NOVOTNÝ, Jiří a Pavel ŠAŠEK. Právní základy podnikání. I. díl, Právní úprava podnikání, závazkové vztahy, pracovní právo. Plzeň: Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2017, ix, 206 stran. ISBN 978-80-261-0691-3. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou konzultací s vedoucím závěrečné práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu
Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem
Zakončení předmětu v distanční formě
Podle úrovně vypracované zprávy z Odborné praxe II. Pro všechny výše uvedené způsoby zakončení platí povinnost odevzdat zprávu z praxe prostřednictvím Moodle do uvedeného termínu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Seznámení studentů s praktickými přístupy manažerského rozhodování v podnicích/organizacích se záměrem ověření teoretických znalostí a nabytí nových základních dovedností z oblasti ekonomicko-manažerského řízení.
Student má za úkol sestavit písemnou zprávu, která bude obsahovat organizační strukturu vybraného podniku/organizace. Popíše danou problematiku ekonomicko-manažerského řízení v podniku/organizaci. Zhodnotí slabé a silné stránky, možnosti a příležitosti a jejich vazby na výsledky podnikatelské činnosti a dosažení udržitelného rozvoje podniku/organizace. Předmět má za úkol prověřit teoretické znalosti z profilujících předmětů v praxi formou stáží v podnicích/organizacích.
Odbornou praxí získá student možnost realizovat teoretické znalosti v konkrétních zadáních v ekonomicko-manažerském řízení podniku/organizaci. Seznámit se s dílčími problémy, které se stanou podkladem pro řešení bakalářské práce.

Cíl

Cílem předmětu je ziskání praktických zkušeností v provozu, které vyústí ve zpracování bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka není kontrolovaná..

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

60 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning