Detail předmětu

Odborná praxe 1

FP-FopxzKAk. rok: 2020/2021

Odborná praxe 1 a 2 je vykonávána v celkovém rozsahu 120 hodin (60 + 60). Před zahájením praxe musí být se subjektem, ve kterém student praxi vykoná, uzavřena o odborné praxi smlouva.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Odbornou praxí získá student možnost ověřit studiem získané teoretické znalosti při řešení konkrétních zadání v podnicích. Po absolvování praxe dojde k propojení teoretických znalostí a praktických dovedností. Student získá praktické dovednosti, které mu umožní lépe se uplatnit na trhu práce.

Prerekvizity

Praxe navazuje na všechny studované odborné předměty (zvláště z oblasti daní, účetnictví, práva a ekonomie).

Doporučená nebo povinná literatura

SRPOVÁ, J.; ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010.
MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012.
EVANGELU, J. E.; BOMMEL, van F.; JUŘIČKA, O. Efektivita vzdělávání: jak získat zpět vložené investice do rozvoje zaměstnanců. Ostrava: KEY Publishing, 2013.

Způsob a kritéria hodnocení

Standardní výuka:
Zápočet za Odbornou praxi 1 je udělen za uzavření smlouvy o praxi a informaci, že student na praxi nastoupil. Smlouva musí být uzavřena nejpozději do 3.týdne semestru.

ISP:
Zápočet za Odbornou praxi 1 je udělen za uzavření smlouvy o praxi a informaci, že student na praxi nastoupil. Smlouva musí být uzavřena nejpozději do 3.týdne semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Studenti vykonávají praxi 1 po ukončení letního semestru prvního roku studia během prázdnin a v průběhu zimního semestru druhého roku studia ve dnech, kdy neprobíhá výuka.

Cíl

Cílem předmětu je ověřit znalosti získané studiem v praxi, ověřit dovednosti řešit problémy ve vybrané oblasti finančního řízení, navrhovat vhodná řešení a komunikovat je v rámci pracovnío týmu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Garant praxe může kontrolovat skutečné vykonávání praxe u příslušného subjektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

60 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor