Detail předmětu

Odborná praxe 1

FP-Uopx1PAk. rok: 2020/2021

Odborná praxe je vykonávána v rozsahu 120 hodin. Před zahájením praxe musí být se subjektem, ve kterém student praxi vykoná, uzavřena o odborné praxi smlouva.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Odbornou praxí získá student možnost ověřit studiem získané teoretické znalosti při řešení konkrétních zadání v podnicích. Po absolvování praxe dojde k propojení teoretických znalostí a praktických dovedností.

Prerekvizity

Předmět navazuje na všechny dosud studované předměty z problematiky ekonomie, účetnictví, právo a daně.

Doporučená nebo povinná literatura

Formální vzdělávání dospělých: Koncepce a praxe v Evropě. EACEA P9 Eurydice. 2011. ISBN 978-92-9201-170-3 Dostupné z: ttp://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/128CS.pdf
SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha Grada Publishing,2010. s. 432. ISBN 978-80-247-3339-5.
MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. Wolters Kluwer , 2012, 263 s. 1. Vyd. ISBN: 978-80-7357-738-4
EVANGELU, J. E. a F. van BOMMEL a O. JUŘIČKA. Efektivita vzdělávání: jak získat zpět vložené investice do rozvoje zaměstnanců. Ostrava: KEY Publishing, 2013. 135 s. ISBN: 978-80-7418-197-9

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Odborné praxe slouží k prohloubení znalostí a dovedností získaných studiem a k ověření jejich aplikace v praxi; slouží též k doplnění znalostí a k seznámení se s metodami práce zejména v mimoškolních institucích.

Způsob a kritéria hodnocení

Standardní výuka:
Před nástupem na praxi musí být uzavřena Smlouva o praxi. Zápočet je udělen za pravidelné vedení Deníku praxe v IS (e-learning). Zápisy v Deníku praxe musejí být alespoň čtyři za semestr, vždy s časovým rozestupem nejméně jeden týden. V Deníku praxe student popisuje podrobně, jaké činnosti na praxi v uvedeném období vykonával. Rozsah jednoho zápisu je 250-350 znaků.

ISP:
Stejné podmínky jako u standardní výuky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zařazení odborných praxí do studijního programu je motivováno poskytnutím prostoru pro získání zkušeností studentů s aplikacemi studijních poznatků v praxi. Fakulta podnikatelská se vždy profilovala jako škola se silnou vazbou na ekonomické prostředí a potenciální zaměstnavatele svých studentů a absolventů. Ústav financí podporuje a sleduje vytváření vztahu studentů s jednotlivými podniky a organizacemi v rámci praxí.

Praxe probíhá individuálně na základě smluv uzavřených s příslušnou organizací.

Cíl

Cílem odborné praxe je ověřit teoretické znalosti v konkrétních podmínkách podnikatelské sféry či legislativního okolí. Měla by vyjít z obecných metod jako je např. pozorování,srovnávání, analogie a na jejich základě zpracovat písemnou zprávu dle přiloženého zadání.
Zároveň je cílem odborné praxe studentů získání kontaktů a znalostí potřebných pro zpracování bakalářské práce, seznámení s okruhem potenciálních problémů vhodných pro řešení v bakalářských, případně později diplomových pracích. Kontakty s odborníky z praxe jsou také přínosem pro rozšíření potenciálních oponentů závěrečných prací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Učitelé mohou zkontrolovat pobyt studenta v organizaci dotazem u zodpovědného pracovníka.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

120 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning