Detail předmětu

Mezinárodní účetní standardy

FP-FmusPAk. rok: 2020/2021

Předmět je ukončený zkouškou, která má formu písemných zadání. Součet bodů za všechna zadání je 70, hodnocení je v závislosti od správnosti jejich řešení (0 – 70 bodů). Do celkového hodnocení zkoušky vstupují kromě bodů z finálních písemných zadání také body ze zápočtových prací, hodnocených na stupnici 0 - 30 bodů. Zhodnocení splněných úkolů je prováděno podle stupnice ECTS.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a dovednosti pro práci s jednotlivými účetními standardy a pro sestavení účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví.

Prerekvizity

Účetnictví podnikatelských subjektů v souladu s českými účetními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví. Praha : Management Press, 2017. ISBN 9788026506928 (CS)
KRUPOVÁ, L. Leasingy podle IFRS. Praha : VOX, 2017. ISBN 9788087480540 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky v rozsahu 3 hodiny týdně objasňují studentům teoretické i praktické základy problematiky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončený zkouškou, která má formu písemných zadání. Součet bodů za všechna zadání je 70, hodnocení je v závislosti od správnosti jejich řešení (0 – 70 bodů). Do celkového hodnocení zkoušky vstupují kromě bodů z finálních písemných zadání také body ze zápočtových prací, hodnocených na stupnici 0 - 30 bodů. Zhodnocení splněných úkolů je prováděno podle stupnice ECTS.
Bližší specifikace podmínek hodnocení.


Zápočet:
1) seminární práce zaměřená na vybrané problémy transformace účetní závěrky sestavené v souladu s českými účetními předpisy na účetní závěrku dle IFRS (0 - 15 bodů);
2) písemný test formou výběru odpovědí - test obsahuje teoretické otázky i praktické příklady vyžadující volbu a správnou aplikaci účetní politiky (0 - 15 bodů).
Písemná zkouška: obsahuje finální zadání ve formě krátkých případových studií, které vyžadují aplikaci vhodné metodiky řešení problémů a jeho následné promítnutí do finančních výkazů (0 – 70 bodů).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Harmonizace účetnictví. Nařízení a směrnice EU, IFRS a US GAAP. Sestavení účetní závěrky v souladu s IFRS v ČR.
2. Účetní závěrka podle IFRS, její struktura a základní prvky (aktiva, závazky, vlastní kapitál, náklady a výnosy). Výchozí předpoklady pro sestavení účetní závěrky. Účetní politika a její změny v souladu s IAS 8.
3. Nefinanční stála aktiva a jejich účetní zobrazení v souladu s IAS 16 a IAS 38. Modely pořizovacích nákladů a fair value.
4. Testování na znehodnocení a snížení hodnoty nefinančních aktiv v souladu s IAS 36 a IAS 2.
5. Vykazování neoběžních aktiv držených k prodeji a ukončovaných aktivit v souladu se standardem IFRS 5.
6. Účetní zobrazení zásob v souladu se standardem IAS 2 a zemědělské produkce podle standardu IAS 41.
7. Finanční nástroje podle IFRS 9.
8. Závazky s nejistým časovým vypořádáním anebo výší v souladu se standardem IAS 37.
9. Účetní zobrazení zaměstnaneckých požitků podle IAS 19.
10. Vykazování tržeb ze smluv se zákazníky podle standardu IFRS 15.
12. Kursové rozdíly podle standardu IAS 21.
13. Účetní zobrazení pronájmu v souladu se standardem IFRS 16. Oceňovaní a účetní zobrazení nemovitostí určených na pronájem podle standardu IAS 40.

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty pracovat se systémem IFRS, tedy účetního výkaznictví, které je založeno více na obecních principech než na konkrétních pravidlech. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni formulovat účetní politiku podniku z hlediska věrného zachycení vlivu transakcí, událostí a okolností souvisejících s podnikem. Měli by také ovládat požadavky na oceňování majetku a závazků (včetně využití odhadů) a umět sestavit účetní závěrku v souladu se standardy a interpretacemi tvořícími součást IFRS.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-UFRP-D , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor