Detail předmětu

Manažerská komunikace

FP-mkPAk. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu jsou relevantní poznatky z oblasti psychologie a sociologie nezbytné pro efektivní řízení podniku. Důraz je kladen na osvojení si relevantních poznatků interpersonální komunikace v podnikovém prostředí a schopnost jejich aplikace prostřednictvím tréninkových nástrojů s cílem rozvíjet a upevňovat manažerské dovednosti pro uplatnění v podnikové praxi.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Hlavním výstupem bude kompendium znalostí relevantních interpersonální komunikaci a osvojení si kompetence na úrovni složky schopnosti efektivní komunikace v podnikovém prostředí.

Prerekvizity

Znalosti a dovednosti na úrovni středoškolského vzdělání.

Doporučená nebo povinná literatura

KUBEŠ M., SPILLEROVÁ D., KURNICKÝ R. Manažerské kompetence. Způsobilosti výjimečných manažerů. 1.vyd. Praha: Grada, 2004. 184 s. ISBN 80-247-0698-9.
JIŘINCOVÁ, B. Efektivní komunikace pro manažery. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-1708-1.
PLAMÍNEK J. Komunikace a prezentace. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4484-1.
PLAMÍNEK, F. Týmová spolupráce a hodnocení lidí. Praha: Grada, 2009. 128 s. ISBN 978-80-247-2796-7.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

přednášky, v rámci cvičení: behaviorální interview, hraní rolí, modelové situace, řešení případových studií

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit následující požadavky:
* aktivní účast 10%
* individuální prezentace 30%
* týmová semestrální práce (písemný report, prezentace, diskuze) 30%
* závěrečný písemný test 30%

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsahem předmětu jsou relevantní poznatky z oblasti psychologie a sociologie nezbytné pro efektivní řízení podniku. Důraz je kladen na osvojení si relevantních poznatků interpersonální komunikace v podnikovém prostředí a schopnost jejich aplikace prostřednictvím tréninkových nástrojů s cílem rozvíjet a upevňovat manažerské dovednosti pro uplatnění v podnikové praxi.
1. Úvod do předmětu: význam interpersonální komunikace pro práci manažera. Koncepce předmětu, jeho základní témata a jejich návaznosti. Přehled studijní literatury základní a doporučené. Stanovení požadavků k absolvování předmětu. Výběr témat pro zpracování semestrální práce.
2. Vymezení procesu interpersonální komunikace a význam komunikační kompetence pro manažerskou praxi. Modely procesu komunikačního procesu a jejich efektivní aplikace v manažerské praxi.
3. Sebepoznání a poznávání osobnosti druhých jedinců jako účinný nástroj efektivní komunikace manažera.
4. Zákonitosti sociální percepce a jejich důsledky pro poznávání sebe sama a druhých. Aplikace zákonitostí sociální percepce v manažerské praxi.
5. Zásady účinné verbální komunikace v manažerské praxi. Efektivní překonávání bariér ve verbální komunikaci.
6. Aktivní naslouchání jako nedílná součást účinné komunikace.
7. Účinná neverbální komunikace. Formy neverbální komunikace a jejich efektivní aplikace v manažerské praxi.
8. Specifika a zásady správného vedení rozhovoru.
9. Zásady úspěšné prezentace a její nácvik.
10. Zásady efektivního vedení porad.
11. Základy teoretických modelů sociální komunikace (asertivita a transakční analýza) a možnosti jejich aplikace při zvyšování účinnosti sociální komunikace.
12. Efektivní komunikace v mezinárodním prostředí.
13. Závěrečná sumarizace získaných poznatků a vyhodnocení získaných dovedností a zkušeností.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je osvojení si poznatků relevantních interpersonální komunikaci v podnikovém prostředí a jejich aplikace prostřednictvím tréninkových aktivit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning