Detail předmětu

Manažerská ekonomika 2

FP-Ome2PAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na metody a postupy využívaných v ekonomických činnostech podniku, a to jednak s využitím kvalitativního modelování, matematicko-statistických metod, metod prognózování ekonomických procesů za použití IT. V předmětu jsou především využívány případové studie k praktickému zpracování konkrétních ekonomických případů, včetně rozborů a srovnání podniků i v rámci EU. Případové studie jsou zaměřeny na fundamentální analýzu majetkové a kapitálové struktury, výnosů, nákladů a výsledků hospodaření, hodnocení časového vývoje pomocí časových řad zaměřené na výkonnost podniku, vícekriteriální srovnávání podniků, využití vícerozměrné lineární regrese pro řešení metod prognózování, a také rozhodování o budoucích aktivitách podniku. Při řešení případových studií bude využito softwaru Statistica 12, IBM SPSS Statistics.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti pochopí využití metod, nástrojů a postupů používaných v jednotlivých činnostech podniku a jejich provázanost na disciplíny jako je manažerská ekonomika, ekonomie, matematické modelování, statistika a operační výzkum. Studenti budou vycházet z teorie absolvovaných předmětů a na případových studiích z praxe se naučí používat jednotlivé metody a postupy, které jsou nezbytné pro rozhodování v praxi. Po absolvování předmětu budou studenti schopni zhodnotit dosažené výsledky, najít nedostatky, navrhnout jejich řešení, zdůvodnit a rozhodnout z hlediska ekonomického řízení podniku.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti z oblasti teorie získané v průběhu studia.

Doporučená nebo povinná literatura

KOCMANOVÁ, A. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde Praha, 2013. ISBN 978-80-7201-932-8.
JABLONSKÝ, J. a DLOUHÝ M. Modely hodnocení efektivnosti a alokace zdrojů. Praha: Professional Publishing, 2015. ISBN 978-80-7431-155-0.
SYNEK, M., KOPKÁNĚ, H., KUBÁLKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: CH Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-154-3.
ŘEHÁK, J. a BROM, O. SPSS–Praktická analýza dat. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4609-5
SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter pouze opakování výkladu základních teoretických principů, metodologie dané disciplíny.
Důraz je kladen na cvičení, kde jsou řešeny praktické případové studie.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška se skládá s výpočtu praktických příkladů, vycházejících z probrané problematiky, případně řešení případových studií. Zkouška může být i doplněna okruhem uzavřených, případně otevřených otázek.

V případě distanční výuky a distančního zkoušení je forma zkoušky prostřednictvím IS Moodle. Půjde o soubor otevřených a uzavřených otázek, doplněných o kratší výpočtové příklady.

Studentovi je udělena klasifikace dle klasifikační stupnice bodového hodnocení ECTS (max. 100 %, min. procentní váha pro úspěšné složení zkoušky = 50 %).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. – 2. Fundamentální analýza o stavu podniku o struktuře majetku (aktiv) a kapitálu (pasiv) a o jejich účelnosti vynaložení, včetně predikce (kvalitativní predikční modely, heuristické metody, Brainstorming, Brainwriting, metoda Delphi). Případová studie.
3. – 4. Hodnocení časového vývoje podnikových ekonomických jevů (časové řady). Případová studie.
5. – 6. Postavení podniku v rámci konkurenčních nebo jiných podniků i v rámci EU. Vícekriteriální hodnocení podniků vybranými ukazateli (metody stanovení pořadí, metoda TOPSIS, ELECTRE a další). Případová studie.
7. – 8. Rozhodování o změně produkce, prodeji, diferenciaci produktu cenové politice, sortimentu (optimalizační analýza, lineární regrese, vícerozměrná lineární regrese). Případová studie.
9. – 10. Rozhodování o budoucích aktivitách podniku (citlivostní analýza, rizika). Případová studie.

Cíl

Cílem předmětu „Manažerská ekonomika 2“ je seznámit studenty s metodami a postupy používaných v jednotlivých činnostech podniku, a to s využitím kvalitativního modelování, včetně prognózování ekonomických procesů, ale také pomocí statisticko-matematických metod a postupů. Student se v přednáškách seznámí s nezbytnou teorií a na případových studiích z praxe se naučí používat jednotlivé metody a postupy. Praktické zpracování případových studií je stěžejní částí předmětu, jedná se o fundamentální analýzu majetkové a kapitálové struktury, výnosů, nákladů a výsledků hospodaření, hodnocení časového vývoje pomocí časových řad zaměřené na výkonnost podniku, vícekriteriální srovnávání podniků i v rámci EU, využití vícerozměrné lineární regrese pro řešení metod prognózování, a také rozhodování o budoucích aktivitách podniku. Po absolvování předmětu budou studenti schopni využít tyto metody a postupy pro řešení různých problémů v rámci podniku a na základě výsledků se rozhodovat o dalším směřování podniku v rámci mezinárodního prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky v průběhu semestru je na základě zpracování případových studií. V případě omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování samostatné případové studie.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning