Detail předmětu

Financial Management of Small Company

FP-BFMSEAk. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu jsou základy finančního řízení podniku, jakými jsou časová hodnota peněz, problematika investičního rozhodování, obstarávání zdrojů financování a finančního plánování.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Student zná principy a metody sestavení finančního plánu jako části business plánu, a to jak ve formě krátkodobého plánu, tak i ve formě výhledu neboli dlouhodobého plánu. Zná rozdílné možnosti financování podniku a jejich vlastnosti, dokáže odlišit ty, které jsou vhodné pro malé podniky. Zná možnosti řízení pracovního kapitálu a způsobů zajištění platební schopnosti podniku.
Dovednosti: Student dokáže sestavit finanční plán pro začátek i rozvoj svého podnikání a dokáže jej hodnotit a identifikovat rizika platební schopnosti. Student dokáže hodnotit výhodnost rozdílných investičních příležitostí.
Způsobilosti: Student je schopen sestavit rozdílné varianty finančního plánu pro odlišné scénáře budoucnosti. Rovněž je schopen realizovat opatření ke zlepšení peněžních toků a tím i zajištění a udržení platební schopnosti podniku. Bude umět posoudit výhodnost různých investičních příležitostí, posuzovat možnosti jejich financování a hodnotit jejich budoucí dopady.

Prerekvizity

Znalost a porozumění účetním výkazů, podnikovo-ekonomické terminologie, znalosti matematických funkcí.

Doporučená nebo povinná literatura

DAMODARAN, A. Applied corporate finance. 3rd Edition. John Wiley&Sons, 2011. ISBN 978-0-470-38464-0. (EN)
BREALEY, R. A., MYERS, S. C., ALLEN, F. Principles of Corporate Finance. 11 Ed. McGraw Hill. 2014. ISBN 978-0078034763 (EN)
DOUGLAS, R., E., FINNERTY, J., D. & J. D.STOWE. Corporate financial management. 3rd Edition. Pearson Prentice Hall, 2007. ISBN 0-13-227872-3. (EN)
BROOKS, R. M. Financial management: Core concepts.1 ed. Prentice Hall. 2010. ISBN 978-0-321-60939-7 (EN)
ATRILL, P. Financial management for Non-specialists. 3 ed. Prentice Hall. 2003. ISBN 0-273-65749-6 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Vypracování a obhájení seminární práce a zodpovězení dodatečných teoretických otázek formou závěrečného testu. Předmětem seminární práce je sestavení a vyhodnocení finančního plánu s výhledem na 3 roky pro konkrétní záměr začátku a rozvoje podnikání. Ve výsledném hodnocení předmětu má hodnocení úrovně zpracované práce 70% podíl, přičemž je přijatelná práce, která splňuje zadání minimálně na 50 %. Minimální potřebné hodnocení závěrečného testu je 50%.
Hodnocení studentů s individuálním studijním plánem bude na základě seminární práce a závěrečného testu.
V případě nepříznivé epidemiologické situace bude forma testu upřesněna v informačním systému.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

• Úvod k finančnímu řízení. Časová hodnota peněz
• Finanční výkazy a sestavení cash flow.
• Stanovení podnikových potřeb a zdroje financování
• Investiční rozhodování
• Sestavení finančního plánu
• Hodnocení výsledků podniku

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy finančního řízení podniku, jakými je obstarávání zdrojů financování, rozhodování o investicích, řízení pracovního kapitálu a finanční plánování a to s důrazem na specifika malých podniků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program BAK-Z bakalářský

    obor BAK-Z , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning