Detail předmětu

Ekonomika a účetnictví neziskových organizací

FP-UfudPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen především na následující oblasti: Význam a funkce neziskových organizací, jejich klasifikace, financování a fundraising, marketing a PR, personální práce v NO, specifika účetních operací v NO.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Student popíše a vysvětlí poslání a význam neziskových organizací v národním hospodářství. Popíše a analyzuje různé zdroje financování, specifika marketingu a personální práce. Student provede základní účetní operace spojené s majetkem, financováním, náklady a výnosy neziskových organizací.
Dovednosti: Student umí vyhledávat, třídit a správně interpretovat sociálně ekonomická data, týkající se neziskového sektoru. Dokáže popsat a pojmenovat odlišnosti v účetních operacích NO.
Obecné způsobilosti: Student umí pracovat v týmu, prezentovat své názory a argumentovat. Rozezná etický rozměr působení neziskových organizací a jejich roli v občanské společnosti. Zvládne navrhnout řešení specifických účetních operací pro NO.

Prerekvizity

Veřejné finance, účetnictví.

Doporučená nebo povinná literatura

BOUKAL, P. a kol. Fundraising pro neziskové organizace. 1. vyd. Praha: Grada, 2013.
DOBROZEMSKÝ, V. a J. STEJSKAL. Nevýdělečné organizace v praxi. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017.
STEJSKAL, J., KUVÍKOVÁ, H. a K. MAŤÁTKOVÁ. Neziskové organizace. Vybrané problémy ekonomiky se zaměřením na nestátní neziskové organizace. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012.
PELIKÁNOVÁ, A. Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky. 3. vyd. Praha: Grada, 2018.
REKTOŘÍK, J. a KOL. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2010.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ze dne 12. prosince 1991 (v platném znění) (CS)
České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009.
Vyhláška č. 410/2009 Sb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení se zaměřují na praktické ovládnutí látky, podporují týmovou práci studentů a jejich způsobilosti diskuse a prezentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky zápočtu:
1) Práce ve skupinách (5-6 studentů), prezentace čtyř úkolů. Za celkové splnění všech úkolů lze získat 10 bodů, podmínka zápočtu je splněna při získání 5 bodů (tj. 50 %).
2) Zápočtová písemka (účetnictví). Maximální počet dosažených bodů je 20, podmínka zápočtu je splněna při získání 10 bodů (tj. 50 %). Je možný jeden opravný termín.
Ze cvičení je možné získat maximálně 30 bodů, zápočet je udělen při min. počtu 15 bodů (min. 10 písemka + min. 5 prezentace): obě podmínky zápočtu musejí být splněny současně, nesplnění jedné podmínky nelze jakkoliv nahradit druhou.

Podmínky zkoušky: Zkouška je pouze písemná. Písemka obsahuje testové otázky, otevřené otázky i příklad z účetnictví. Maximální počet bodů z písemky je 70, zkouška je složena při získání 35 bodů (tj. 50 %). Čas na vypracování 40 min.

Stejné podmínky platí i pro ISP po individuální dohodě s vyučujícím.

Výsledné hodnocení z předmětu: součet bodů ze cvičení a ze zkoušky, výsledná známka dle SZŘ VUT.
Pokud by v době zápočtů a zkoušek nebyla možná žádná prezenční přítomnost studentů ve škole, budou zápočtové i zkouškové písemky realizovány on-line. V tomto případě by studenti byli včas informováni.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní tematická náplň předmětu je následující:
1. Úvod do studia, vysvětlení základních pojmů. Členění národního hospodářství. Význam, funkce, vize a poslání NO.
2. Klasifikace NO. Neziskové veřejnoprávní organizace. Neziskové soukromoprávní organizace.
3. Specifika financování NO. Finanční zdroje soukromé a veřejné. Vícezdrojové financování. Význam a způsoby samofinancování.
4. Fundraising, fundraiseři. Propojení fundraisingu s PR a marketingem.
5. Personální řízení v NO. Dobrovolnictví.
6. Základní účetní operace, srovnání s podnikatelským účetnictvím.
7. Specifika účtování na finančních účtech, zúčtovací vztahy.
8. Specifika účtování o majetku a zásobách.
9. Specifika účtování o výnosech.
10. Specifika účtování o nákladech. Podrozvaha.
11. Účtování o transferech.
12.-13. Celkové shrnutí specifik účetnictví NO.

Cíl

Cílem předmětu je vybavit studenty teoretickými i praktickými znalostmi a pochopením specifik ekonomiky a účetních operací neziskových organizací. Tyto subjekty mají své místo, poslání, cíl, funkce a význam v ekonomice, je tedy nutné studenty s nimi seznámit a popsat odlišnosti proti subjektům v ziskovém sektoru NH.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná. Výuka probíhá dle semestrálního rozvrhu. Způsob nahrazování zameškané výuky je plně v kompetenci učitele.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor