Detail předmětu

Elektrotechnické výrobní procesy

FP-BevpPAk. rok: 2020/2021

Speciální výrobní procesy - elektronové, iontové, rentgenové, jaderné, radiační, laserové, ultraakustické, elektroerozivní. Základní výrobní procesy - Materiálové zpracovatelské technologie. Zpracování kovů, výroba vodičů a fólií. Výroba desek plošných spojů a jejich kompletace. Příprava polovodičových materiálů a základních polovodičových struktur. Povrchové úpravy a spojování materiálů.

Výsledky učení předmětu

Student po absolvování předmětu umí popsat základní výrobní procesy v oblasti dielektrických materiálů, plastů, zpracování kovových materiálů, přípravy polovodičových materiálů, výroby základních polovodičových struktur a povrchových úprav a je schopen vysvětlit základní principy činnosti systémů využívající elektronové svazky, iontové svazky, rentgenové záření, jaderné transmutace, lasery, ultrazvuk a elektroerozi, jejich přednosti a omezení z hlediska výrobních procesů,

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z předmětu BelmP - Elektrotechnické materiály

Doporučená nebo povinná literatura

Bouda, V., Hampl. J., Lipták, J.: Materials for electrotechnics. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2000, 207 s. ISBN 80-01-02233-1.
Kazelle J. a kol.: Elektrotechnické materiály a výrobní procesy. Elektronická skripta 2015
Kazelle J.: Elektrotechnické materiály a výrobní procesy - Kapitola 6. Elektronická skripta 2015
Šavel J.: Materiály a technologie v elektronice a elektrotechnice. BEN - technická literatura Praha 1999
Starý J., Zatloukal M.: Montážní a připojovací technologie, Elektronická skripta 2015

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky jsou vedeny s použitím PowerPointové prezentace, krátkých videoklipů a filmů a diskuzí se studenty. Cvičení jsou rozdělena na laboratorní cvičení a výpočtová cvičení. Předmět je doplněn exkurzemi do vybraných podniků.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná. Podmínkou udělení zápočtu je účast studenta na cvičeních a absolvování předepsaných aktivit. Za soubor pěti zpracovaných samostatných prací lze získat maximálně 10 bodů.
Závěrečná zkouška.
Semestrální zkouška je rozdělena na dvě dílčí části, a to„Speciální výrobní procesy“ a „Základní výrobní procesy“.
Dílčí část semestrální zkoušky „Speciální výrobní procesy“ se uskuteční formou písemného testu. Test je hodnocen maximálně 40 body. Test je nutné absolvovat nejpozději do konce výukové části semestru.
Dílčí část semestrální zkoušky „Základní výrobní procesy““ se uskuteční v řádném zkouškovém období. Za tuto dílčí část zkoušky lze získat maximálně 50 bodů. Zkouška je písemná.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Elektronové procesy, zdroje a účinky elektronového svazku a jeho využití.
Iontové procesy, zdroje iontů, účinky a možnosti využití.
Rentgenové procesy. Zdroje a vlastnosti RTG záření. Radiační technologie.
Jaderné procesy a jejich aplikace, transmutace polovodičových materiálů.
Laserové procesy, princip činnosti laserů, rozdělení laserů, výkonové lasery, vlastnosti a některé aplikace laserů.
Ultraakustické procesy, fyzikální základy ultraakustiky, zdroje ultrazvuku, využití účinků ultrazvuku.
Elektroerozivní procesy a jejich využití.
Plastikářské technologie. Výroba a opracování anorganických nekovových materiálů.
Zpracování kovů. Výroba drátů a fólií, kabelů a vodičů. Povrchové úpravy kovových materiálů.
Příprava polovodičových materiálů.
Výroba základních polovodičových struktur.
Povrchové úpravy, laky, spojování materiálů.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními elektrotechnickými výrobními procesy, a to jak standardními, tak i se speciálními moderními technologickými postupy s vazbou na klasické technologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast ve cvičeních.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

eLearning