Detail předmětu

Ekonomické praktikum

FP-KepPAk. rok: 2020/2021

Předmět uvádí studenta do problematiky manažerských výpočtů a ekonomických analýz s využitím tabulkového programu MS Excel 2010. Veškeré okruhy praktických příkladů budou řešeny formou případových studií.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student aplikuje teoretické znalosti získané předchozím studiem ekonomických předmětů v bakalářském studiu a je za použití výpočetní techniky schopen prakticky řešit vybrané ekonomické a manažerské úlohy.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z ekonomických předmětů získané dosavadním studiem a to zejména z předmětu Ekonomika podniku 1. Dále znalosti práce na PC, znalost tabulkového procesoru programu MS Excel 2010.

Doporučená nebo povinná literatura

KOCMANOVÁ, A. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde Praha, 2013, 358 s. ISBN 978-80-7201-932-8.
BÁRTA, Z. Finanční gramotnost: výpočty v Excelu. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 370 s. ISBN 978-80-7478-483-5.
SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5.vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 471 s. ISBN 978-80-247-3494-1.
BROŽ, M. Microsoft Excel 2007 pro manažery a ekonomy. 1.vyd. Praha: CP Books, 2009. 435 s. ISBN 978-80-251-2116-0.
SYNEK, M.; KOPKÁNĚ, H.; KUBÁLKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. V Praze: C.H. Beck, 2009, xviii, 301 s. : il. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-7400-154-3.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá klasifikovaný zápočet na základě vypracovaných úkolů, které jsou zadány na cvičeních a závěrečného testu.
Maximum bodů, které lze získat vypracováním úkolů na cvičeních je 60.
Maximum bodů ze závěrečného testu je 40.

Za účelem celkového hodnocení předmětu se body sčítají (max. 100 bodů) a hodnocení klasifikovaného zápočtu je uděleno dle ECTS stupnice:
A 100 – 90
B 89 – 80
C 79 – 70
D 69 – 60
E 59 – 50
F 49 – 0

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na praktické řešení vybraných manažerských úloh a ekonomických analýz prostřednictvím MS Excel. Studenti aplikují teoretické znalosti získané studiem předmětu Ekonomika podniku.
1. Úvod do předmětu. Využití MS Excel pro řešení manažerských a ekonomických výpočtů.
2. Alokace nákladů ve vztahu k výkonům a vnitropodnikovým útvarům.
3. Kalkulace neúplných nákladů. Bod zvratu.
4. Hodnocení výrobku a výrobního programu.
5. Ekonomické hodnocení efektivnosti investic – statické metody.
6. Ekonomické hodnocení efektivnosti investic – dynamické metody.
7. Nástroje a funkce MS Excel používané ve finančním reportingu
8. Analýza trendů a procentní rozbor finančních výkazů.
9. Analýza ukazatelů zisku a rentability a jejich grafická prezentace.
10. Analýza ukazatelů likvidity, aktivity, kapitálové struktury a jejich grafická prezentace.
11. Ukazatelové soustavy, indexy a predikční modely.
12. Mezipodnikové srovnávání.
13. Zápočtový test.

Cíl

Cílem předmětu je prohloubit schopnost studentů třídit, analyzovat a prezentovat informace v návaznosti na konkrétně zadané rozhodovací úlohy. Předmět bezprostředně navazuje na znalosti, které student získal v ekonomicky zaměřených předmětech (Ekonomika podniku, Řízení nákladů, aj.) v rámci studia. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni využívat MS Excel pro manažerské výpočty a ekonomické analýzy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních.
Průběžná příprava na cvičení (samostatné studium z literatury).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor