Detail předmětu

Zdravotní péče

FEKT-MZDPAk. rok: 2020/2021

Seznámení s vybraným okruhem nemocí, jejich diagnostikou, terapií a možnostmi užití zdravotnické techniky. Poznání odlišnosti biologického systému od logiky technických předmětů vyrobených člověkem. Otázky mezilidských vztahů, jejich změny nemocí, věkem a prostředím. Spojující faktory v práci zdravotnického personálu a technických pracovníků v nemocnici. Stáže na různých odděleních fakultní nemocnice.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu:
- je schopen definovat základní pojmy z oblasti zdravotní péče
- umí diskutovat na téma právní normy ve vztahu ke zdravotní péči
- umí vysvětlit rozdíl mezi přirozeným a umělým systémem
- je schopen diskutovat na téma soužití zdravotnického a technického personálu v nemocnici
- umí vysvětlit rozdíl mezi zdravotnickou a technickou první pomocí
- je schopen diskutovat na téma hygiena a její vztah k infekčním chorobám
- je schopen popsat invazivní a neinvazivní diagnostické a terapeutické postupy

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti biologie člověka na úrovni středoškolského studia. Student by měl umět stručně popsat činnost základních systémů lidského organismu.

Doporučená nebo povinná literatura

HOLČÍK, J., A. ŽÁČEK a I. KOUPILOVÁ. Sociální lékařství. Brno: MU Brno, 1998. ISBN 80-210-0254-9. (CS)
MUNZAROVÁ, Marta. Úvod do etiky a bioetiky. Brno: MU Brno, 1995. ISBN 80-210-3018-6. (CS)
ASKIN, E. a E. MOORE. The Health Care Handbook, ACADEMIC PUBLISHING SERVICES, 2012

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, laboratoře a exkurze. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává protokoly z laboratorních cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Úvod do problematiky oboru, seznámení se zdravotními systémy v čase, odlišnosti geografické, ekonomické, kulturní. Zdravotnictví a jiné odbornosti. Systém zdravotní péče v ČR. Členění zdravotnických odborností. Systém vzdělávání ve zdravotnictví.
2. Právní normy a otázky ve vztahu ke zdravotní péči. Informovanost pacienta.
3. Zdraví a choroba; definice. Chorobné stavy. Písemný test.
4. První pomoc; zdravotnická a technická.
5. Psychosomatické a civilizační choroby.
6. Hygiena, infekční choroby a epidemiologie. Sociální aspekty ve zdravotnictví. Písemný test.
7. Interní obory.
8. chirurgické obory.
9. Invazivní a neinvazivní diagnostické postupy. Písemný test.
10. Invazivní a neinvazivní terapeutické postupy.
11. Alternativní a netradiční medicina. Léčitelé.
12. Podmínky výzkumu a vědecké činnosti ve zdravotnictví. Diskuse k experimentu, euthanasii a k etickým otázkám ve zdravotnictví. Písemný test.
13. Volná přednáška v rámci oboru. Konzultace, zápočty.

Laboratorní cvičení:
1. Výuka na chirurgickém pracovišti.
2. Výuka na pracovišti očního lékařství.
3. Výuka na oddělení radioterapie.
4. Výuka v rámci lékařského komplementu a operačních sálů.
5. Nácvik první pomoci a resuscitace.
6. Výuka na pracovišti stomatochirurgie.

Cíl

Uvedení studentů primárně technického zaměření do lékařského prostředí a jejich seznámení se specifickými problémy provozu zdravotnického zařízení. Pohled na technické problémy provozu z hlediska zdravotnického personálu. Seznámení s podmínkami týmové práce za podmínek spolupráce odborníků z různých profesí. Získání základních znalostí z praktického provozu nemocnice.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní cvičení jsou povinná, řádně omluvené zameškané cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit v jiném termínu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor