Detail předmětu

Základy experimentální psychoakustiky

FEKT-MPC-ZEAAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na metodiku přípravy, realizace a vyhodnocování psychoakustických experimentů z oblasti posuzování zvukové kvality, technické a průmyslové psychoakustiky a hlukové ekologie. Počítačová cvičení předmětu jsou zaměřena na statistické zpracování různých psychologických metody měření v psychoakustice.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit teoretické základy psychologických měření,
- zvolit vhodnou metodu pro daný psychoakustický experiment,
- vybrat vhodnou skupinu respondentů pro daný psychoakustický experiment,
- realizovat psychoakustický experiment,
- zpracovat výsledky psychoakustického experimentu pomocí vhodné statistické metody.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních psychoakustických veličin a základní znalosti v oblasti náhodných veličin a statistického zpracování dat.

Doporučená nebo povinná literatura

MELKA, A.: Základy experimentální psychoakustiky. Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha. 2005. ISBN 80-7331-043-0 (CS)
HOWARD, D.,M., ANGUS, J., Acoustics and Psychoacoustics, 4th ed. Focal Press, 2009. ISBN 978-0240521756 (CS)
NEUHOFF, J., Ecological Psychoacoustics. Elsevier Academic Press, 2004. ISBN 978-0125158510 (CS)
Zwicker, E., Fastl, H. Psychoacoustics, Facts and Models, 2rd ed. Springer-Verlag, 1999. ISBN 978-3540231592 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie, problémů a jejich vzorových řešení.
- Počítačová cvičení podporují praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách za aktivní účasti studentů.
Účast na přednáškách je doporučená, účast na laboratorních cvičeních je kontrolovaná.
Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Maximum 20 bodů je uděleno za testy z teoretických znalostí v laboratorních cvičeních. Za správné výsledky a vypracování všech laboratorních úloh je uděleno dalších 20 bodů. Minimální rozsah vypracování jednotlivých laboratorních úloh stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Závěrečná písemná zkouška je hodnocena maximem 60 bodů a pro její úspěšné složení je nutné získat alespoň 20 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní poučky psychofyziky, teoretické základy psychologických měření.
2. Obecné rysy psychoakustického experimentu, příprava a realizace psychoakustického experimentu.
3. Psychologické metody měření v psychoakustice 1: metoda konstantních podnětů, párové srovnávání, seřazování podnětů, subjektivní posuzovací škály.
4. Psychologické metody měření v psychoakustice 2: metoda nastavování podnětů, metoda sémantického diferenciálu a podobnosti zvukových podnětů.
5. Vyhodnocování psychoakustického experimentu, zpracování a statistická analýza dat.
6. Subjektivní testy srozumitelnost řečii z kvality zvuku, mezinárodní doporučení.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s přípravou, realizací a vyhodnocováním psychoakustických experimentů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny laboratorní úlohy v řádných nebo náhradních termínech. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-TECH , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    specializace AUDM-ZVUK , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor