Detail předmětu

Diplomová práce

FEKT-MPC-MSAAk. rok: 2020/2021

Samostatná práce studenta při řešení odborného problému s využitím konzultací vedoucího práce. Téma diplomové práce si student obvykle vybírá z nabídky oboru již v zimním semestru daného akademického roku jako semestrální projekt a je definitivně specifikováno a závazně zadáno na začátku letního semestru.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování semestrálního projektu (PM2T).

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální dle tématu projektu.
S. Čmejrková, F. Daneš, J. Světlá: Jak napsat odborný text, Praha, Leda, 1999 (CS)
Směrnice č. 38/2017 Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student odevzdává samostatně vypracovanou práci. Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet uděluje vedoucí práce za práci vypracovanou v souladu se zadáním, odevzdanou ve stanoveném termínu, posuzuje správnost řešení a kvalitu vypracování práce (formální náležitosti).
Vedoucí práce a její oponent vypracují posudek, jehož součástí je bodové hodnocení práce. Při hodnocení může být zohledněn i posudek případného konzultanta. Posudky se předkládají k obhajobě práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Samostatná diplomová práce řešící vybraný technický problém.

Cíl

Cílem je zpracování samostatné odborné diplomové práce studenta na závěr jeho magisterského studia. Téma si student vybírá z nabídky oborového ústavu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-TECH , 2. ročník, letní semestr, 20 kreditů, povinný
    specializace AUDM-ZVUK , 2. ročník, letní semestr, 20 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor