Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Kresba a grafika - letní

FaVU-B4GR-LAk. rok: 2020/2021

Oborový ateliér v čtvrtém ročníku podněcuje studenty dál k rozšiřování praktických dovedností a ke kritické formulaci adekvátní teoretické reflexe v současní kresbě a grafice. Student neustále pracuje s tradičníma médiama, ze kterých čerpá, rozvíjí je a přeskupuje do nových médií, intenzivněji ale zohledňuje aktuální tendence v umění a vizuální kultuře, kteřé je schopen přetavit do užeji specifikovaného postoje. Letní semestr podněcuje studenty k veřejným prezentacím. Studenti konzultují s přizvaným odborníkem a rozvíjí koncept bakalářské práce. Vyvrcholením práce je realizace a finalizace bakalářského projektu jako výsledku dlouhodobého uměleckého výzkumu.

Výsledky učení předmětu

schopnost využít získané technické dovednosti z oblasti grafických technik ke konceptualizovanému pojetí grafiky a kresby, pokročilá schopnost kritického hodnocení uměleckého díla, důkladná znalost českého a světového současného umění, schopnost a realizace samostatného projektu se zníženou kontrolou supervize, vytvoření indiviuální práce plně zasaditelné do kontextu současného umění.

Prerekvizity

Schopnost najít a realizovat pro bakalářskou zkoušku vhodný ateliérový úkol – schopnost využít získané technické dovednosti z oblasti grafických technik ke konceptualizovanému pojetí grafiky a kresby.

Doporučená nebo povinná literatura

Emma Dexter, Vitamin D: New Perspectives in Drawing (EN)
Vladimír Kokolia, Slovník Grafiky 2, 2008
Antonín Odehnal, Grafické techniky (CS)
Časopis X (SK)
Brian O´Doherty, Uvnitř bile krychle
Michal Šedík, Filozofia umenia / Analytická tradícia (CS)
Abraham Adams, Lou Cantor (eds.). Intersubjectivity Vol. I. Language and Misunderstanding (EN)
Peter Bůrger, Teorie avantgardy / Stárnutí moderny / Stati o výtvarném umění (CS)
Tomáš Dvořák (ed.), Kapitoly z dějin a teorie médií (CS)
Gilles Deleuze, Félix Guattari, Tisíc plošin (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V úvodu semestru probíhá iniciace uměleckého výzkumu a konzultace předestřených individuálních témat.

Výuka probíhá následně formou pravidelných skupinových konzultací vedoucího a asistenta atelieru se studenty nad schválenýma semestrálními úkoly. V průběhu semestru jsou paralelně zadávány dílčí úkoly individualizované pro jednotlivé studenty nebo ročník.
Pravidelné prezentace rozpracovaných semestrálních prací před externími profesionály.
Součástí výuky jsou technologické workshopy na semestrální (ročníkové) téma.
Práce na projektech, návštěvy výstav a komentovaných prohlídek, plénery.
Pedagogové podněcují studenty k aktivní diskuzi a prezentaci svých pracovních výsledku. A to jak na poli školy tak i v uměleckém galerijním provozu.

Ateliérová práce, prezentace, přednášky, konzultace, debaty, exkurze, studium literatury

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanovené následující podmínky:

-absolvování a aktivní účast na všech povinných pravidelných společných konzultacích semestrálních prací v ateliéru (1 krát za týden)
-aktivní účast a prezentace ateliérové práce na pravidelných ateliérových kritikách (2 krát za semestr)
- schopnost reflexe/ zohlednění doporučení plynoucích z konzultací a kritík při další práci na semestrálním projektu
-plnění zadaných úkolů
-účast na ateliérových workshopech a společných ateliérových projektech
-účast na plenéru
- prokázatelný aktivní zájem o současné umění
Účast se stvrzuje podpisem na prezenční listině. Povolená je 1 neomluvená absence / semestr.
- udelení zápočtu

Ateliérovou zkoušku hodnotí komise.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Samostatná a kontinuální ateliérová práce, pravidelné ateliérové konzultace s vedoucím ateliéru a jejich zohlednění v řešeném projektu (každý týden po dobu trvání semestru), participace na společných ateliérových projektech, aktivní účast na pravidelných ateliérových kritikách (pravidelně 2x za semestr), účast na společných ateliérových workshopech, mimoškolní umělecké aktivity, návštěvy výstav, prezentace semestrální práce před komisí, veřejná prezentace semestrální práce v rámci otevřených dnů Enter, FaVU, Zodpovědnost za pravidelný úklid pracovních prostor.

Harmonogram:
1. Vymezení tématu uměleckého výzkumu nebo autorského projektu (alterace v podobě možného ateliérového zadání).
2. Rozvoj zvolené problematiky, umělecký výzkum, experimentování, ověřování, variování.
3. Prezentace a obhajoba na ateliérových kritikách.
4. Účast na všech společných akcích – jmenovitě plenéru, ateliérových workshopech, exkurzích a akcích dle programu celého ateliéru.
5. Instalace, prezentace a obhajoba semestrální práce.
6. Účast ve veřejené prezentaci v rámci dne otevřených dveří.

Cíl

Předmět má intermediální charakter s východiskama v klasických kresebných a grafických technikách, které student neustále rozvíjí, ověřuje a kriticky uchopuje v širokém kontextu.
Cílem předmětu je autonomní realizace autorského programu studenta do samostatně obhájitelné práce většího rozsahu. Svoje cíle student dosahuje samosatnou ateliérovou prací podpořenou schopností interpretace a krtického myšlení v rámci témat současného oborového diskurzu. Pokročilé způsoby koncepce a přístupy k realizaci student ověřuje v obhajobě větší samostatně ucelené práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná pravidelná konzultace semestrální práce v ateliéru(jednou týdně), aktivní účast a prezentace ateliérové práce na pravidelných ateliérových kritikách (dvakrát za semestr), účast na ateliérových workshopech a společných ateliérových projektech, prokázatelný aktivní zájem o současné umění.
Prokazatelná kontinuelní práce ve školním ateliéru.
Prezenční listina. Povolená 1 absence na ateliérových konzultáciách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor