Detail předmětu

Oborový ateliér I - Kresba a grafika - zimní

FaVU-B1GR-ZAk. rok: 2020/2021

Předmět vychází ze základního uchopení a porozumění kresby a grafiky. Důraz klade na osvojení individuálního autorského projevu a tvůrčích metod uměleckého výzkumu vedoucímu ke vlastním objevům. Studenti se nevyhraňují dogmaticky či konzervativně, nepremýšlí a netvoří v zaužívaných hranicích. Jednotícím metodickým nástrojem je společný „kulatý stůl“, který slouží jako první kontakt s živým uměním a je místem kritické reflexe,m konzultací i pro osobní setkávání, názorové průniky a výměny jsou pro práci v ateliéru nenahraditelnou podmínkou. Život v ateliéru je dobrovolným životem na samostatném státním území s vlastními pravidly.

Výsledky učení předmětu

Pravidelné denníkové kresby s prokazatelným posunem ve vyspelosti výtvarného projevu ve vztahu k tematu, zvládnutí techniky a realizace ucelené série acetónových přetisků, základní orientace v současném umění na české umělecké scéně, praktická zkušenost s prací s mediálním přesahem, rozvinutá schopnost artikulace vlastních uměleckých postojů adekvátních zkušenostem získaným v prvním semestru prvního ročníku.

Prerekvizity

Prerekvizitou jsou umělecké a teoretické schopnosti, prokázané při přijímací zkoušce. Zvládnutí základů figurální kresby na úrovni absolvetna střední umělecké školy a základníá zkušenosti s grafickýma technikama: tisk z výšky – linoryt, monotypie tisk z hloubky – suchá jehla.

Doporučená nebo povinná literatura

Emma Dexter, Vitamin D: New Perspectives in Drawing (EN)
Vladimír Kokolia, Slovník Grafiky 2, 2008
Antonín Odehnal, Grafické techniky (CS)
Helena Zápalková-Zdenka Lindovská, Umění grafiky / Grafické techniky v průběhu šesti století
-Petr Ingerle, Možnosti záznamu (CS)
Lenka Sýkorová (ed.), Postkonceptuální přesahy v české kresbě, (CS)
Mária Orišková, Dvojhlasné dejiny umenia (SK)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V úvodu semestru probíhá iniciace uměleckého výzkumu a konzultace předestřených individuálních témat.

Výuka probíhá následně formou pravidelných skupinových konzultací vedoucího a asistenta atelieru se studenty nad schválenýma semestrálními úkoly. V průběhu semestru jsou paralelně zadávány dílčí úkoly individualizované pro jednotlivé studenty nebo ročník.
Pravidelné prezentace rozpracovaných semestrálních prací před externími profesionály.
Součástí výuky jsou technologické workshopy na semestrální (ročníkové) téma.
Práce na projektech, návštěvy výstav a komentovaných prohlídek, plénery.
Pedagogové podněcují studenty k aktivní diskuzi a prezentaci svých pracovních výsledku. A to jak na poli školy tak i v uměleckém galerijním provozu.

Ateliérová práce, prezentace, přednášky, konzultace, debaty, exkurze, studium literatury

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanovené následující podmínky:

-absolvování a aktivní účast na všech povinných pravidelných společných konzultacích semestrálních prací v ateliéru (1 krát za týden)
-aktivní účast a prezentace ateliérové práce na pravidelných ateliérových kritikách (2 krát za semestr)
- schopnost reflexe/ zohlednění doporučení plynoucích z konzultací a kritík při další práci na semestrálním projektu
-plnění zadaných úkolů
-účast na ateliérových workshopech a společných ateliérových projektech
-účast na plenéru
- prokázatelný aktivní zájem o současné umění
Účast se stvrzuje podpisem na prezenční listině. Povolená je 1 neomluvená absence / semestr.
- udelení zápočtu

Ateliérovou zkoušku hodnotí komise.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Samostatná a kontinuální ateliérová práce, pravidelné ateliérové konzultace s vedoucím ateliéru a jejich zohlednění v řešeném projektu (každý týden po dobu trvání semestru), participace na společných ateliérových projektech, aktivní účast na pravidelných ateliérových kritikách (pravidelně 2x za semestr), účast na společných ateliérových workshopech, mimoškolní umělecké aktivity, návštěvy výstav, prezentace semestrální práce před komisí, veřejná prezentace semestrální práce v rámci otevřených dnů Enter, FaVU, Zodpovědnost za pravidelný úklid pracovních prostor.

Harmonogram:
1. Vymezení tématu uměleckého výzkumu nebo autorského projektu (alterace v podobě možného ateliérového zadání).
2. Rozvoj zvolené problematiky, umělecký výzkum, experimentování, ověřování, variování.
3. Prezentace a obhajoba na ateliérových kritikách.
4. Účast na všech společných akcích – jmenovitě plenéru, ateliérových workshopech, exkurzích a akcích dle programu celého ateliéru.
5. Instalace, prezentace a obhajoba semestrální práce.
6. Účast ve veřejené prezentaci v rámci dne otevřených dveří.

Cíl

Předmět má intermediální charakter s východiskama v klasických kresebných a grafických technikách, které student zkoumá, zkouší a přeskupuje do jiných médií.
Cílem je rozvoj vzájemné oboznámení se a hledání možností individuální tvorby studenta, který dosahuje prací v ateliéru na vlastních i zadaných tématech, orientací v českém a zahraničném oborovém kontextu a artikulací vlastního autorskýho postoje na společných konzultacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná pravidelná konzultace semestrální práce v ateliéru(jednou týdně), aktivní účast a prezentace ateliérové práce na pravidelných ateliérových kritikách (dvakrát za semestr), účast na ateliérových workshopech a společných ateliérových projektech, prokázatelný aktivní zájem o současné umění.
Prokazatelná kontinuelní práce ve školním ateliéru.
Prezenční listina. Povolená 1 absence na ateliérových konzultáciách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor