Detail předmětu

Oborový ateliér I - Kresba a grafika - letní

FaVU-B1GR-LAk. rok: 2020/2021

Předmět pokračuje v základním uchopování a seznamování s kresbou a grafikou. Důraz klade na osvojení individuálního autorského projevu a tvůrčích metod uměleckého výzkumu vedoucímu ke vlastním objevům. Studenti pracují samostatně nebo v týmu, který se projevuje nejen v atmosféře vzájemné spolupráce a pomoci, která v ateliéru vládne, ale i v pořádku, tzv. "ateliérovém řádu“. Pravidelná interní diskusní fóra při „kulatém stole“ jsou zaměřená nejen na pracovní/ školní témata. Osobní setkávání, názorové průniky a výměny jsou pro práci v ateliéru nenahraditelnou podmínkou.

Výsledky učení předmětu

Rozšířená schopnost orientace v českém současném umění, teoretické a praktické zkušenosti s prací s mediálním přesahem, zvládnutí techniky monotypie, schopnost konceptualizace otisku, pokročilé zkušenosti s lineární a denníkovou kresbou na malém formátu, zvládnutí techniky frotáže,.

Prerekvizity

Teoretické a praktické zkušenosti z uzavřeného prvního semestru studia, zvládnutí techniky acetónových přetisků, pokročilé zkušenosti s lineární a denníkovou kresbou na malém formátu.

Doporučená nebo povinná literatura

Emma Dexter, Vitamin D: New Perspectives in Drawing (EN)
Vladimír Kokolia, Slovník Grafiky 2, 2008
Antonín Odehnal, Grafické techniky (CS)
Helena Zápalková-Zdenka Lindovská, Umění grafiky / Grafické techniky v průběhu šesti století
Lenka Sýkorová (ed.), Postkonceptuální přesahy v české kresbě, (CS)
Paul Klee, Pedagogický náčrtník (CS)
Pavlína Morganová (ed.), Začátek století, (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V úvodu semestru probíhá iniciace uměleckého výzkumu a konzultace předestřených individuálních témat.

Výuka probíhá následně formou pravidelných skupinových konzultací vedoucího a asistenta atelieru se studenty nad schválenýma semestrálními úkoly. V průběhu semestru jsou paralelně zadávány dílčí úkoly individualizované pro jednotlivé studenty nebo ročník.
Pravidelné prezentace rozpracovaných semestrálních prací před externími profesionály.
Součástí výuky jsou technologické workshopy na semestrální (ročníkové) téma.
Práce na projektech, návštěvy výstav a komentovaných prohlídek, plénery.
Pedagogové podněcují studenty k aktivní diskuzi a prezentaci svých pracovních výsledku. A to jak na poli školy tak i v uměleckém galerijním provozu.

Ateliérová práce, prezentace, přednášky, konzultace, debaty, exkurze, studium literatury

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanovené následující podmínky:

-absolvování a aktivní účast na všech povinných pravidelných společných konzultacích semestrálních prací v ateliéru (1 krát za týden)
-aktivní účast a prezentace ateliérové práce na pravidelných ateliérových kritikách (2 krát za semestr)
- schopnost reflexe/ zohlednění doporučení plynoucích z konzultací a kritík při další práci na semestrálním projektu
-plnění zadaných úkolů
-účast na ateliérových workshopech a společných ateliérových projektech
-účast na plenéru
- prokázatelný aktivní zájem o současné umění
Účast se stvrzuje podpisem na prezenční listině. Povolená je 1 neomluvená absence / semestr.
- udelení zápočtu

Ateliérovou zkoušku hodnotí komise.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Samostatná a kontinuální ateliérová práce, pravidelné ateliérové konzultace s vedoucím ateliéru a jejich zohlednění v řešeném projektu (každý týden po dobu trvání semestru), participace na společných ateliérových projektech, aktivní účast na pravidelných ateliérových kritikách (pravidelně 2x za semestr), účast na společných ateliérových workshopech, mimoškolní umělecké aktivity, návštěvy výstav, prezentace semestrální práce před komisí, veřejná prezentace semestrální práce v rámci otevřených dnů Enter, FaVU, Zodpovědnost za pravidelný úklid pracovních prostor.

Harmonogram:
1. Vymezení tématu uměleckého výzkumu nebo autorského projektu (alterace v podobě možného ateliérového zadání).
2. Rozvoj zvolené problematiky, umělecký výzkum, experimentování, ověřování, variování.
3. Prezentace a obhajoba na ateliérových kritikách.
4. Účast na všech společných akcích – jmenovitě plenéru, ateliérových workshopech, exkurzích a akcích dle programu celého ateliéru.
5. Instalace, prezentace a obhajoba semestrální práce.
6. Účast ve veřejené prezentaci v rámci dne otevřených dveří.

Cíl

Předmět má intermediální charakter s východiskama v klasických kresebných a grafických technikách, které student dále rozvíjí a přeskupuje do jiných médií.
Cílem je rozvoj individuální tvorby studenta, který dosahuje prací v ateliéru na již většinou individuálních tématech. Student proniká hlouběji do oborového diskurzu v českém i zahraničným prostředí a učí se většímu sebevědomí při artikulaci autorského postoje na konzultacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná pravidelná konzultace semestrální práce v ateliéru(jednou týdně), aktivní účast a prezentace ateliérové práce na pravidelných ateliérových kritikách (dvakrát za semestr), účast na ateliérových workshopech a společných ateliérových projektech, prokázatelný aktivní zájem o současné umění.
Prokazatelná kontinuelní práce ve školním ateliéru.
Prezenční listina. Povolená 1 absence na ateliérových konzultáciách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor