Detail předmětu

Praktikum ze struktury a vlastností polymerů

FCH-MCO_SVP_PAk. rok: 2020/2021

Studenti absolvující praktikum budou pracovat s vybranými charakterizačními metodami polymerních materiálů. Jedná se o tahovou zkoušku, dynamicko-mechanickou analýzu polymerů, 3-bodý ohybový test, termogravimetrickou analýzu a dynamickou skenovací kalorimetrii polymerů. Tyto charakterizace budou studenti provádět i na vlastnoručně připravených testovacích vzorcích polymerního materiálu, proto je součástí praktik samotná výroba testovacích tělísek. Do praktika je také začleněna exkurze do výrobních závodů polymerních materiálů.

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni vyrobit a charakterizovat polymerní materiál s hlediska mechanických a termálních vlastností.

Prerekvizity

Základní znalosti matematiky, fyziky a makromolekulární chemie.

Doporučená nebo povinná literatura

Schatz M., Vondráček P.: Zkoušení polymerů. VŠCHT, Praha 1988. (CS)
Schmitz J. V.: Testing of Polymers. Interscience, New York 1965. (CS)
Mark H. F., Bikales N., Overberger Ch. G., Menges G.: Encyclopedia of Polymer Science and Engineering. Wiley-Interscience, New York 1988. (CS)
Mleziva J.: Polymery. Struktura - vlastnosti a použití. Sobotáles, Praha 2003. (CS)
Mleziva J., Kálal J.: Základy makromolekulární chemie. SNTL/Alfa, Praha 1986. (CS)
Hall C.: Polymer Materials: An Introduction for Technologists and Scientists. John Wiley and Sons, Inc., New York 1981. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 4 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Základní podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní absolvování všech laboratorních cvičení, zpracování elaborátů podle pokynů učitele a splnění zápočtového testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1 Úvodní hodina
2 DSC termoplastu
3 Příprava těles pro ohybovou zkoušku
4 TGA
5 Příprava testovacích těles pro tahovou zkoušku
6 Zwick Tahová zkouška
7 DSC Stanovení trepelné kapacity polymeru
8 Zwick Vliv zatěžovací rychlosti na chování polymeru
9 Razová a vrubová houževnatost
10 Zwick Ohybová zkouška
11 DMA
12 Zwick Vliv teploty na chování polymeru
13 Stanovení teploty deformace - HDT

Cíl

Studenti si vyzkouší přípravu, výrobu laboratorních vzorků polymerů, seznámí se s metodami charakterizace složení polymeru, jeho mechanických a termických vlastností.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičení je povinná. Vedoucí cvičení provádějí průběžnou kontrolu přítomnosti studentů, jejich aktivity a základních znalostí. Neomluvená neúčast je důvodem k neudělení zápočtu. Jednorázovou neúčast je možno nahradit cvičením s jinou studijní skupinou v tomtéž týdnu nebo zadáním náhradních úloh.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHM magisterský navazující

    obor NKCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program NPCP_CHM magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning