Detail předmětu

Praktikum z preparačních a testovacích metod II

FCH-MCO_PTM2_PAk. rok: 2020/2021

Stanovení vlhkosti, stanovení ztráty žíháním, COD test, racionální rozbor keramických surovin, stanovení objemu pevných látek, stanovení hygroskopicity, stanovení sorpční kapacity, stanovení uhličitanů v zeminách, sedimentační rozbor hustoměrem, adsorpce organických barviv, stanovení pH keramických surovin a hmot, Bigotova křivka, stanovení měrné hmotnosti keramického střepu, stanovení nasákavosti keramického střepu, stanovení vzlínavosti a chemické odolnosti keramického střepu.

Výsledky učení předmětu

Experimentální zkušenosti se zkouškami a rozbory keramických surovin.
Experimentální zkušenosti se zkouškami a rozbory keramických materiálů.
Pochopení principu zkušebních metod.
Znalosti z nedestruktivních metod zkoušení materiálů.
Přehled o normové literatuře.

Prerekvizity

Základní znalosti z fyziky, matematiky chemie a silikátové technologie.

Doporučená nebo povinná literatura

Ptáček P, Opravil T, Šoukal F, Havlica J, Praktikum z preparativních a testovacích metod II., VUT v Brně 2012. ISBN 978-80-214-4435-5 (CS)
Bláha J. a kol.: Příručka pro práci v laboratoři technologie silikátů. VŠCHT Praha, Praha 1987. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 4 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočtová písemka (45 min) ověřující znalosti v rámci předmětu probíraných laboratorních postupů a zkoušek.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Stanovení vlhkosti, objemové hmotnosti a ztráty žíháním
2) COD test
3) Racionální rozbor keramických surovin
4) Stanovení hygroskopicity
5) Ztekucovací zkoušky licích suspenzí
6) Stanovení tixotropie
7) Stanovení obsahu rozpustných látek
8) Stanovení sorpční kapacity
9) Stanovení uhličitanů v zeminách
10) Sedimentační rozbor hustoměrem
11) Adsorpce anorganických barviv
12) Stanovení pH keramických surovin a hmot
13) Bigotova křivka

Cíl

Cílem je zvyšování schopnosti studenta orientovat se v preparačních a testovacích metodách používaných ve výzkumných a technologických laboratořích. Student získá praktické dovednosti s přístroji a postupy, kterých se používá při rozboru a zkouškách keramických materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Průběžně odevzdávané protokoly (do 7 dnů).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHM magisterský navazující

    obor NKCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program NPCP_CHM magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning