Detail předmětu

Navrhování výrobků z plastů

FCH-MCO_NVPAk. rok: 2020/2021

Předmětem kurzu je pochopení postupu při navrhování výrobků z plastů tj. souvislost mezi technologickými a ekonomickými možnostmi plastikářských technologií, vlastnostmi materiálů a designem výrobku. Probírány jsou vlivy apliakční espozice a zpracovatelských technologií na vlastnosti polymeru v hotovém výrobku. Pozornost je věnována navrhování vstřikovaných výlisků z plastů s ohledem na vhodný výběr materiálu, správnou konstrukci, podmínky namáhání a užitné vlastnosti. Předmětem kurzu jsou i ostatní technologie zpracování termoplastů a reaktoplastů v konvenčních i pokročilých aplikacích polymerních materiálů.

Výsledky učení předmětu

Cílem je kompexní hodnocení materiálového návrhu výrobku a souvisejících problémů - ekonomika, zpracování, užitné vlastnosti, recyklace aj.

Prerekvizity

Makromolekulární chemie Struktura a vlastnosti makromolekul Degradace, stabililizace a aditivace polymerů Technologie zpracování polymerů

Doporučená nebo povinná literatura

Fajgl J.: Navrhování výrobků z plastických hmot. SNTL, Praha 1964. (CS)
Malloy A. R.: Plastics Part Design for Injection Molding. Hanser Gardner Publications, München 1994. (CS)
Belovsky H.: Plastics: Product Design and Processing Engineering. Hanser Publishers, Munich 1995. (CS)
Šuba O.: Dimenzování a navrhování výrobků z plastů. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín 2005. (CS)
Rosato V. D.: Designing with Plastics and Composites. Kluwer Academic Publishers, Boston 2000. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocena je semestrální práce spočívající ve vypracování projektu na zadané téma z oblasti materiálového a technologického návrhu konkrétního výrobku. Za splnění všech dílčích úloh a závěrečného projektu v předepsaném termínu je udělen klasifikovaný zápočet.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní vlastnosti plastů
Definice zadání - oblasti problematiky
Sběr informací a konzultace problému
Postup a zásady návrhu plastového výrobku

Cíl

Obsahem předmětu je navrhování výrobků z plastů pro sériové výrobní postupy, tj. pochopení souvislostí mezi technologickými a ekonomickými možnostmi plastikářských technologií. Cílem předmětu je schopnost definovat materiálové požadavky a schopnost vytvořit vlastní návrh řešení výrobku pro zadanou aplikaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená. Student v průběhu semestru vypracuje několik dílčích úloh týkajících se např. výpočtu smrštění při vstřikování apod. Na závěr vypracuje student samostatný projekt návrhu plastového výrobku.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHM magisterský navazující

    obor NKCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program NPCP_CHM magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

eLearning