Detail předmětu

Chemie potravin II

FCH-MCO_CHP2Ak. rok: 2020/2021

Předmět Chemie potravin II je zaměřen na minoritní složky lidské potravy. To jsou např. trpké látky, vitaminy, barviva, aromatické, chuťové a vonné látky a látky aditivní. Studenti se seznámí se strukturou a chemickými vlastnostmi uvedených minoritních složek potravin. Důraz ve výuce tohoto předmětu bude však kladen na studium reakcí a změn, kterým uvedené minoritní složky podléhají při zpracování a skladování potravin.

Výsledky učení předmětu


Studenti získají přehled o důležitých minoritních složkách potravin, zejména o chemických vlastnostech, struktuře a reaktivitě.

Prerekvizity

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné mít podrobné znalosti o základních složkách lidské potravy, tj. o bílkovinách, tucích a sacharidech.

Doporučená nebo povinná literatura

Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin II. Ossis, Tábor 2009 (CS)
Belitz H. - D., Grosch W.: Lehrbuch der Lebensmittelchemie. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg 1992. (CS)
Baltes W.: Lebensmittelchemie. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg 1995. (CS)
Velíšek J., Cejpek K.: Biosynthesis of Food Components, Ossis, Tábor 2008. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení


Zkouška se skládá z písemné a ústní části.
Písemná část obsahuje otázky zaměřené na základní pojmy.
Podmínkou pro postup k ústní zkoušce je úspěšné splnění písemného testu. Při ústní zkoušce má student prokázat stupeň porozumění danému předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Voda v potravinách
2. Trpké látky
3. Enzymatické hnědnutí
4. Vitaminy
5. Vonné látky a aromatické látky potravin
6. Chuťové látky
7. Látky prodlužující údržnost
8. Látky upravující aroma
9. Látky upravující barvu
10. Barviva_tetrapyrroly, flavonoidy, karotenoidy

Cíl


Cílem kurzu je ukázat studentům potraviny jako soubor chemických sloučenin (většinou poživatelných a chutných) s určitými vlastnostmi. Naučit studenty vyvozovat z chemických vlastností těchto sloučenin patřičné závěry, které budou aplikovat při veškerých technologických operacích s potravinami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky


Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

eLearning