Detail předmětu

Ateliér - VOLNÉ ZADÁNÍ I

FA-ST1Ak. rok: 2020/2021

Ateliérová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě "learning by doing" tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Úspěšným absolvováním student získá schopnost řešit zadané téma pomocí odpovídajících nástrojů.

Prerekvizity

Zápis do ateliéru předpokládá základní znalosti navrhování staveb a pozemního stavitelství. Navíc dle vypsaného tématu zadání také znalosti řešené typologie.

Doporučená nebo povinná literatura

Ernst Neufert : Navrhování staveb, normy a předpisy související s tématem zadání (CS)
aktuální texty a otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Práce zadává a hodnotí vedoucí práce. Projekt podle typu zadání konzultují odborníci z Ústavu stavitelství a techniky staveb, případně další odborníci z praxe. Ateliérový projekt je ve fázích rozpracování předveden na kritikách a průběžně hodnocen podle předem stanovených kriterií.
Ateliérová práce je klasifikována stupnicí známek ECTS

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Výuka tohoto předmětu si klade za cíl připravit studenty k řešení architektonického návrhu malé či velké stavby, případně řešení území s odpovídajícími provozními, konstrukčními a urbanistickými vazbami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na kritických diskusích a dodržení předem stanoveného termínu odevzdání projektu.
V případě omluvy lze se souhlasem vedoucího práce nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 16 kreditů, volitelný

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 16 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky