Detail předmětu

Odborná a akademická angličtina

FA-D04Ak. rok: 2020/2021

Cílem je osvojení si jazyka odborného, který je součástí přípravy architekta na běžné profesní situace. Obsahem výuky je stavebně-inženýrská terminologie, gramatický a lexikální rozbor odborných článků a jejich překlad do češtiny. Názvy odborných článků - Geologický průzkum, Geologie, Stavební inženýrství, Cihlová stavba, Beton, Železobeton, Ocel, Dřevo, Základ stavby, Nosné konstrukce.

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí odborný jazyk a terminologii oboru architektury, urbanismu a příbuzných oborů pro potřeby publikování na mezinárodní úrovni. Osvojí si četbu odborné literatury, schopnost překladu odborného textu a odborné konverzace.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost obecného jazyka na úrovni minimálně B1 dle CEFR.

Doporučená nebo povinná literatura

McCarthy, M., O'Dell, F. Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press 2012 (CS)
Oxford Learner's Dictionary of Academic English, Oxford University Press 2014 (CS)
Hanák, M. a kolektiv: Česko-anglický architektonický a stavební slovník, Fraus 1998 (CS)
Hanák, M.: Anglicko-český, česko-anglický slovník Architektura a stavitelství, Grada 2017. (CS)
Štěpánek, L. De Haff, J. a kol. Academic English / Akademická angličtina, Grada 2011 (CS)
English for Academics, Cambridge University Press 2014 (CS)
Powell, M. Dynamic Presentations, Cambridge University Press 2011 (CS)
Fronek, J. Velký anglicko-český slovník, Leda 2006 (CS)
Tluková, J., Struhala, K., Slánský, B., Nevrlý, M. Slovník stavební terminologie. Studijní opora FAST VUT 2015 (CS)
Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms, Oxford University Press 2007 a novější (CS)
Studijní materiály v MOODLE na lms.fce.vutbr.cz (CS)
Stavební slovník. Elektronický slovník přístupný na www.fce.vutbr.cz/slovnik (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška ze znalostí odborné terminologie z prostudované cizojazyčné odborné publikace, prezentace studentovy disertační práce a rozprava o ní, diskuze o účasti na konferencích.
Ke zkoušce doktorand předkládá písemně vypracované shrnutí nastudované odborné publikace, abstrakt své disertační práce a klíčová slova v češtině a cizím jazyce vypracovaná dle prostudované publikace.
K úspěšnému zvládnutí zkoušky musí doktorand v cizím jazyce prokázat, že je schopen srozumitelně představit svou disertační práci, správně používat klíčovou terminologii svého oboru a popsat svou účast na konferencích a workshopech ve svém oboru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Cílem je osvojení si jazyka odborného, který je součástí přípravy architekta na běžné profesní situace. Obsahem výuky je stavebně-inženýrská terminologie, gramatický a lexikální rozbor odborných článků a jejich překlad do češtiny. Názvy odborných článků - Geologický průzkum, Geologie, Stavební inženýrství, Cihlová stavba, Beton, Železobeton, Ocel, Dřevo, Základ stavby, Nosné konstrukce.
1. Úvod. Základní odborná terminologie v oboru architektura.
2. Terminologie v oboru urbanismus. Zásady práce s odbornými slovníky.
3. Typy a charakteristika odborných článků. Diskuze o cizojazyčné literatuře nastudované k disertační práci.
4. Formát odborného článku IMRAD. Konzultace a výběr odborné publikace k dalšímu studiu.
5. Zásady a nácvik vypracování oddílů odborného článku: úvod, metody a materiály, a výsledky.
6. Zásady a nácvik vypracování oddílu diskuze a závěry.
7. Typy abstraktů. Zásady a nácvik psaní abstraktu k odbornému článku.
8. Konzultace odevzdaných abstraktů. Vypracování klíčových slov dle nastudované publikace.
9. Standardní formát a jazykový obsah prezentace v angličtině.
10. Tipy, jak efektivně prezentovat, jak zareagovat na dotazy publika.
11. Nácvik prezentace studentských disertačních prací. Konferenční angličtina.
12. Nácvik prezentace studentských disertačních prací. Diskuze o současných konferencích a workshopech.
13. Konzultace shrnutí nastudované odborné publikace a klíčových slov.

Cíl

Cílem je osvojení si jazyka odborného, který je součástí přípravy architekta na běžné profesní situace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Odborná příprava probíhá konzultačně, minimálně 3 konzultace po 2 hodinách

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor