Detail předmětu

Základy vědecké práce

FA-D01Ak. rok: 2020/2021

V první části se věnuje specifikům vědeckého psaní, přípravě výzkumu s cílem publikování jeho výsledků, dále osvojení si dovedností efektivní prezentace, získá přehled o oblastech podpory a výsledcích výzkumu, vývoje a inovací.
Druhá část začíná důkladným a korektním zavedením pravděpodobnosti, odvozením základních vlastností pravděpodobnosti. Dále je definována náhodná veličina, její číselné charakteristiky a nejpoužívanější rozdělení. Na tento základ potom navazuje nejdříve popisná statistika a potom problematika testování statistických hypotéz, volba vhodného testu a vysvětlení závěrů jednotlivých testů.
V prvních kapitolách třetí části se výuka věnuje sběru informací z dostupných elektronických zdrojů, dále jejich správnému použití a citování, v následujících kapitolách získají studenti přehled a rady k tvorbě odborného textu a výběru vhodného časopisu pro jeho publikování. V posledních kapitolách se kurz věnuje propagaci výsledků vědecké práce a citačním analýzám.

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Výsledky učení předmětu

Student získá rady pro přípravu grantové žádosti, etické chování, organizační personální a ekonomickou přípravu a řízení projektu a sebeřízení. Upevní a rozšíří si znalosti v oblasti teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Seznámí se s metodami práce s informacemi v oblasti vědecké publikace. Výstupem jsou postupně prezentované dílčí seminární práce.

Prerekvizity

Studenti zapsání v tomto předmětu musí psát disertační práci nebo téze. U studentů se předpokládají znalosti ze základního kurzu matematiky na VŠ. Základy práce s PC.

Doporučená nebo povinná literatura

GROAT, Linda N and David WANG. Architectural Research Methods. 2nd ed. B.m.: John Wiley & Sons, 2013. (EN)
LUCAS, Ray. Research Methods for Architecture. 1st ed. London: Laurence King Publishing Ltd, 2016. ISBN 978 (EN)
MURRAY, Rowena. How to Write a Thesis (UK Higher Education Humanities & Social Sciences Study Skills). 4 ed. B.m.: Open University Press, 2017. ISBN 978-0335262069. (CS)
POPPER, Karl R. (ed). Logika vědeckého bádání. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. ISBN 80-86005-45-3. (CS)
PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. 2nd ed. B.m.: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0980-5. (CS)
BORDEN, Iain. The Dissertation: An Architecture Student's Handbook. 2nd ed. B.m.: Routledge, 2006. (EN)
BUDÍKOVÁ, M., Králová, M., Maroš, B, Průvodce základními statistickými metodami. Praha: Grada, 2010. (CS)
COMFORT, Jeremy. Effective Presentations: Student's Book (Oxford Business English Skills). Student edition. B.m.: Oxford University Press, 1996. (EN)
ČSN ISO 7144 (01 0161). Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: ČNI, 1997. (CS)
KATUŠČÁK, Dušan, Ján FINDRA and Dušan MAŠKO. Akademická príručka. 3rd ed. B.m.: OSVETA, 2013. ISBN 978-80-8063-392-9. (SK)
KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1. (CS)
LIŠKA, Václav, Ingrid MATOUŠKOVÁ, Jiří LOUDÍN, Jiří ČESAL, Monika SCHMIDTOVÁ and Vladimíra NOVÁKOVÁ. Vědecké metody pro doktorandy. 1st ed. Praha: ČVUT Praha, 2010. ISBN 978-80-01-04677-7. (CS)
NOSKOVÁ, J., Pavlásek, M. (eds). Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu. Brno: Masarykova univerzita, 2013. (CS)
ŘEHÁK, David and Pavel ŠENOVSKÝ. Průvodce vědou a výzkumem (nejen) pro studenty doktorského studia. 1st ed. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3252-4. (CS)
REMR, Jiří and Jan HENDL. Metody výzkumu a evaluace. 1st ed. B.m.: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1192-1. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen na základě písemného testu a ústního pohovoru, absolvovaných jednotlivě ve všech třech částech výuky předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D., prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.
Cílem 1. části předmětu je systematická příprava doktorandů pro vědeckou práci. Doktorand si osvojí základy moderního pojetí věd a vědeckého zkoumání. V první části se věnuje specifikům vědeckého psaní, přípravě výzkumu s cílem publikování jeho výsledků, dále osvojení si dovedností efektivní prezentace, získá přehled o oblastech podpory a výsledcích výzkumu, vývoje a inovací. Student získá rady pro přípravu grantové žádosti, etické chování, organizační personální a ekonomickou přípravu a řízení projektu a sebeřízení. Seznámí se s metodami vědeckého výzkumu v architektuře a urbanismu. Výstupem jsou postupně prezentované dílčí seminární práce.

1. Úvod do doktorského studia, vědecké a výzkumné činnosti
2. Metody vědecké práce, vědecká publikace, informační báze, repozitáře, vyhledávání, management, evidence, šíření,
impakt, efektivní studium odborné literatury, kritické myšlení, přehled literatury a synopse
3. Etika vědecké práce, citace, plagiátorství
4. Výzkumné otázky, hypotéza, metody a strategie výzkumu
5. Teze, disertační práce, struktura, formát, plánování, rozvoj kompetencí
6. Úvod do vědeckého psaní, struktura výzkumného článku
7. Produktivní textová zpětná vazba, recenzní a editorské činnosti
8. Konference, plakátové sdělení, networking
9. Prezentace výzkumu, CV, přednáška
10. Podpora a výsledky výzkumu, vývoje a inovací
11. Výzkumný projekt, výzkumný tým
12. Řešení a řízení výzkumného projektu
13. Závěrečné prezentace

PhDr. Martin Jelínek, Ph.D., Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
Cílem 2. části předmětu je seznámit studenty s povahou vědeckého poznání v architektuře. Studenti by měli porozumět základním metodám a technikám a způsobům jejich použití ve výzkumu a v budování vědeckého poznání. Seznámí se s postupy kvantitativního výzkumu, včetně přehledu statistických metod zpracování dat, a také s metodami výzkumu kvalitativního. Pozornost bude věnována také obecným otázkám budování teoretických východisek výzkumu, volbě výzkumné otázky, sestavení projektu výzkumu a jeho realizace.

1. Vědecké poznání. Členění výzkumu podle cíle a výzkumných designů. Kvantitativní a kvalitativní výzkum
2. Vymezení výzkumné otázky, teoretická východiska výzkumu
3. Výzkumné metody, plány výzkumu, validita výzkumu, výzkumný soubor
4. Experiment, experimentální výzkumné plány (vnitrosubjektové, mezisubjektové)
5. Korelační studie, evaluační studie, případové studie
6. Metody sběru dat - dotazník, rozhovor, analýza produktů
7. Výzkumný projekt, struktura projektu
8. Kvalitativní výzkum I – vybrané metody (terénní výzkum, etnografický výzkum)
9. Kvalitativní výzkum II – vybrané metody
10. Statistická analýza dat I – popisná a induktivní statistika, princip testování hypotéz
11. Statistická analýza dat II – vybrané testy hypotéz (t-test, ANOVA, neparametrické testy)
12. Statistická analýza dat III – vybrané multivariační metody (korelační a regresní analýza, faktorová analýza, shluková analýza, strukturální modelování)
13. Etika výzkumné práce

Cíl

Cílem první části předmětu je systematická příprava doktorandů pro vědeckou práci. Doktorand si osvojí základy moderního pojetí věd a vědeckého zkoumání. V první části se věnuje specifikům vědeckého psaní, přípravě výzkumu s cílem publikování jeho výsledků, dále osvojení si dovedností efektivní prezentace, získá přehled o oblastech podpory a výsledcích výzkumu, vývoje a inovací. Student získá rady pro přípravu grantové žádosti, etické chování, organizační personální a ekonomickou přípravu a řízení projektu a sebeřízení. Seznámí se s metodami vědeckého výzkumu v architektuře a urbanismu. Výstupem jsou postupně prezentované dílčí seminární práce.
Druhá část předmětu se věnuje upevnění a rozšíření znalostí studentů v oblasti teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Nejdříve se začíná důkladným a korektním zavedením pravděpodobnosti, odvozením základních vlastností pravděpodobnosti. Dále je definována náhodná veličina, její číselné charakteristiky a nejpoužívanější rozdělení. Na tento základ potom navazuje nejdříve popisná statistika a potom problematika testování statistických hypotéz, volba vhodného testu a vysvětlení závěrů jednotlivých testů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Průběžné plnění úkolů min. na 50%, zpracování semestrálního projektu a závěrečná prezentace

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  specializace URBAN , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor