Detail předmětu

Soudobá česká architektura

FA-1M6Ak. rok: 2020/2021

Posluchači jsou informováni o aktuální situaci na domácí i zahraniční architektonické scéně. Na významných příkladech soudobé architektury je analyzován koncept řešení, který by měl pomoci studentům v orientaci při vlastní architektonické tvorbě. Nedílnou součástí je i seznámení se s tvorbou a přístupem k architektuře prostřednictvím přednášek externích vyučujících, jak z řad představitelů předních architektonických ateliérů, tak kunsthistoriků, teoretiků architektury a dalších odborníků z oboru, či oborů souvisejících.

Zajišťuje ústav

Ústav navrhování (UN)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

orientace v soudobé architektonické scéně

Prerekvizity

dějiny architektury, typologie, ateliérová výuka

Doporučená nebo povinná literatura

ČESKÁ ARCHITEKTURA annual book since 1999, Prague: Prostor publishing (CS)
Czech architectural magazines Era21, Stavba, Architect+ (EN)
aktuální texty a otevřené přednášky GAB, CAMP, Viper, Kruh, DUMB, DUČB, MG Brno
KRATOCHVIL, Petr. Architecture outside the centers, Liberec: FUA TUL (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je písemná, při opakování kombinovaná. Klasifikace zohledňuje znalosti posluchače a jeho orientaci v problematice

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

- umožnit studentům orientaci v soudobém architektonickém dění s patřičnými vazbami a souvislostmi

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá formou přednášek, které jsou nepovinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor