Detail předmětu

Splaveniny ve vodních tocích

FAST-CR052Ak. rok: 2019/2020

Vysvětlení procesů spojených s vývojem koryt vodních toků a nádrží.
Představení možností predikce vývoje vodních toků a nádrží.
Seznámení se s opatřeními ovlivňujícími vývoj vodních toků a nádrží.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb (VST-VST)

Výsledky učení předmětu

Znalosti v následujících oblastech:
- problematika vzniku a rozvoje břehové abraze na nádržích,
- získání informací o prevenci
- a následné sanaci narušeného břehového území.

Prerekvizity

Hydraulika, hydrologie, mechanika zemin, úpravy toků a jezy, hydraulika otevřených koryt.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní pojmy a dělení.
2. Vlastnosti zrn sedimentu, zrnitostní skladba sedimentu v korytech.
3. Počátek pohybu zrn, odolnost povrchu dna a svahů koryta, eroze.
4. Sedimentace, režimy sedimentace, ovlivňující faktory.
5. Transport dnových splavenin.
6. Transport plavenin.
7. Měření transportu splavenin.
8. Transport splavenin jezy a spádovými stupni. Způsoby regulace transportu splavenin.
9. Numerické modelování transportu splavenin a vývoje koryt.
10. Fyzikální modelování transportu splavenin a vývoje koryt.
11. Zanášení nádrží, transport splavenin prostorem nádrže, vývoj koryt po odstranění hráze.
12. Stabilita břehů vodních nádrží.
13. Případové studie.

Cíl

Seznámení s problematikou vzniku a rozvoje břehové abraze na nádržích. Získání informací o prevenci i následné sanaci narušeného břehového území.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor