Detail předmětu

Quantitative methods

FP-BQMEAk. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na teoretický výklad a praktickou aplikaci vybraných metod operační analýzy jakožto systémového základu kvantitativního přístupu k rozhodování. Důraz je kladen zejména na pohled manažera, který vychází ze skutečnosti, že při aplikaci kvantitativních metod se jeho hlavní úloha zaměřuje na fázi formulace modelu, jeho interpretaci a implementaci výstupů modelu do původního reálného systému.

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni aplikovat vybrané kvantitativní metody z oblasti operační analýzy při řešení konkrétních ekonomických a manažerských rozhodovacích problémů.

Doporučená nebo povinná literatura

ANDERSON, D.R. et al. Quantitative Methods for Business. 13th ed. Boston: Cengage Learning, 2016, 914 p. ISBN-13: 978-1-285-86631-4. (EN)
RAIS, K, DOSTÁL, P. Operational Research. CERM. Brno: CERM Akademické nakladatelství, 2008. 84 p. ISBN: 978-80-214-3437-0 (EN)
DOSKOČIL, R. Kvantitativní metody. 2.vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2019, 260 s. ISBN 978-80-214-5716-4. (CS)
LESTER, A. Project Management, Planning and Control: Managing Engineering, Construction and Manufacturing Projects to PMI, APM and BSI Standards. 6th Edition, Oxford: Butterworth-Heinemann, 2013. 592 p. ISBN 9780080983240. (EN)
MATEO, J.R.S.C. Management Science, Operations Research and Project Management: Modelling, Evaluation, Scheduling, Monitoring. Farnham: Taylor & Francis Group, 2015, 227 p. ISBN 9781472426437. (EN)
YADAV, S.R., MALIK, A.K. Operations Research. New Delhi, India: Oxford University Press, 2014. 691 p. ISBN 978-0-19-809618-4. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny včetně ilustrativních příkladů. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách včetně zvládnutí početních úloh.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování předmětu je požadováno splnění následujících podmínek:
Zápočet: Úspěšné zpracování semestrálního projektu ve stanoveném termínu a jeho obhajoba.
Zkouška: Písemná - absolvování zkouškového testu (min 50%).

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Operační analýza jako systémový základ kvantitativního přístupu k rozhodování.
2. Úvod do lineárního programování, postup formulace úlohy lineárního programování.
3. Formulace matematického modelu úlohy lineárního programování.
4. Speciální úlohy lineárního programování.
5. Grafické řešení úloh lineárního programování.
6. Lineární programování – simplexový algoritmus.
7. Post-optimalizační analýza úloh lineárního programování.
8. Software pro modelování úloh lineárního programování.
9. Základní pojmy teorie grafů a konstrukce síťového grafu projektu.
10. Metody síťové analýzy – metoda CPM (Critical Path Method).
11. Metody síťové analýzy – metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique).
12. Metody síťové analýzy – metoda MPM (Metra Potential Method).
13. Případové studie.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými kvantitativními metodami z oblasti operační analýzy a jejich praktickou aplikací, která posiluje dovednosti logického a systémového myšlení při řešení rozhodovacích problémů v ekonomických systémech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vlastní práce studentů na zadaných úkolech je kontrolována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-Z bakalářský

    obor BAK-Z , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor