Detail předmětu

Modelování a simulace výrobních strojů

FSI-GMSAk. rok: 2019/2020

Obsahem předmětu je získání znalostí v oblasti simulace v rámci výrobních strojů. V rámci předmětu se studenti seznámí s prací v potřebných softwarech.

Výsledky učení předmětu

Absolventi si osvojí a rozšíří znalosti o metodách simulací v oblasti výrobních strojů.

Prerekvizity

Znalosti z předmětu Výpočty a simulace v konstrukci strojů (GVK). Dále základní znalosti v oblasti elektrických pohonů.

Doporučená nebo povinná literatura

GREPL, Robert. Modelování mechatronických systémů v Matlab SimMechanics. Praha: BEN - technická literatura, 2007, 151 s. : il. ; 23 cm. ISBN 978-80-7300-226-8. (CS)
KARBAN, Pavel. Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink. Brno: Computer Press, 2006, 220 s. : il., tabulky, grafy ; 23 cm. ISBN 80-251-1301-9. (CS)
Marek J, Novotný L, Smolík J, Blecha P, Březina T, Mrkvica I, Sulitka M, et al. (2010). Konstrukce CNC obráběcích strojů (MM Speciál., p. 420). Praha: MM publishing, s.r. o. (CS)
BRENÍK, P.; PÍČ, J. Obráběcí stroje - konstrukce a výpočty. 2. vyd. Praha: SNTL, 1986. 573 s. ISBN 04-235-86 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou počítačových cvičení, které jsou zaměřeny na praktické ukázky postupů simulaci v jednotlivých programech.
Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je hodnocen klasifikovaným zápočtem.
Zápočet je udělen a hodnocen na základě vypracování simulačního modelu, který bude zpracován během termínu vypsaném ve zkouškovém období.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je osvojení si základních simulačního softwaru využitelných pro simulace v oblasti výrobních stroj (ADAMS, Matlab / Simulink).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je kontrolována ve cvičeních z hlediska účasti a aktivity. Předpokládá se 100% účast na cvičeních, v případě nepřítomnosti je student povinen výuku nahradit, způsob náhrady určí vyučující.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
    obor M-VSR , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Příprava modelu pro simulaci pohonných os.
2. Příprava CAD modelu pro simulační software.
3. Definice kinematických a dynamických vazeb modelu.
4. Definice stavových proměnných v simulačním software.
5. Příprava vstupních a výstupních proměnných v programu ADAMS.
6. Základní výpočty v Matlabu.
7. Řešení diferenciálních rovnic v Matlabu.
8. Nastavení modelů v Simulinku, možnosti řešení v rámci Simulinku.
9. Další možnosti simulací dynamických systémů v programu Simulink.
10. Možnosti simulací pomocí knihovny Simscape.
11.Možnosti simulací pomocí knihovny Simscape a dalších knihoven Simulinku.
12. Tvorba kosimulace ADAMS / Simulink.
13. Tvorba kosimulace ADAMS / Simulink.

eLearning