Detail předmětu

Technologie výroby strojů, výrobní postupy, ekonomika výroby

FSI-GT0Ak. rok: 2019/2020

Obsahem předmětu je rekapitulace tvorby výrobních (technologických a montážních) postupů součástí ve strojírenském a elektrotechnickém průmyslu, v návaznosti na jejich zpracování vlastní výrobou pomocí výrobních strojů a zařízení. Z hlediska ekonomie výroby je stanoven metodický postup pro určení výrobní ceny vybraného typu součástky.

Výsledky učení předmětu

Předmět Technologie výroby, výrobní postupy a ekonomika výroby umožňuje
studentům osvojit si nejnovější poznatky z oblasti podnikových činností,
výrobního procesu a ekonomického hodnocení realizovaných investic. Důraz
je kladen na pochopení definic a principů podnikání ve strojírenské
výrobě včetně materiálových a finačních toků.

Prerekvizity

Základní znalosti strojírenské výroby a ekonomiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Halaxa, V. a kol.: Ekonomika řízení strojírenské výroby
M. Vigner, Z. Přikryl a kol.: Obrábění (kap. 19 - 22, str. 607-777)
KATALOG obráběcích, tvářecích, dřevoobráběcích strojů, povrchových úprav, měřidel, nástrojů, nářadí 1993-94
Kotler, P.: Marketing management
Strojírenská příručka, svazek 7
Knoflíček, R.: Technologie výroby, výrobní postupy, ekonomika výroby - studijní opora, FSI VUT v Brně, 2004 - viz také www.fme.vutbr.cz

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníku z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je písemná a ústní. Prověřuje znalosti studenta a schopnost
praktické aplikace těchto znalostí do studovaného oboru. Celková známka je společná pro obě části zkoušky (dle ECTS).

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s rozdělením všech současných
konvenčních i nekonvenčních výrobních technologií ve strojírenském nebo
elektrotechnickém průmyslu. Je podán přehled typových představitelů výrobních strojů pro jednotlivé technologie. Posluchač je seznámen s definicí podniku a podnikání ve smyslu živnostenského zákona a s činnostmi, provázející výrobní proces a s metodickými postupy pro hodnocení realizace investic.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pouze nepovinné přednášky, s doporučením aktivní účasti.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)
    obor M-VSR , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výroba dílčích strojních součástí pomocí technologie obrábění a tváření, svařování.
2. Výroba součástí pomocí technologie odlévání a montážní a technologické postupy.
3. Průmyslový podnik (právní formy podnikání, podnikové činnosti).
4. Výroba a výrobní proces strojírenské nebo elektrotechnické firmy.
5. Členění výroby a výrobního procesu.
6. Technická příprava výroby - konstrukční příprava výroby (KPV) .
7. TPV - technologická příprava výroby (TPV).
8. Zabezpečení výroby (materiálem, nářadím, stroji a zařízeními, pomůckami).
9. Ekonomika výroby (náklady, třídění nákladů).
10. Odpisy investičního majetku (DLHIM, NHIM).
11. Ceny, hospodářský výsledek, daně, hodnocení efektivnosti kapitálových investic.
12. Příklad užití metodiky efektivnosti hodnocení realizace výroby dle MF.
13. Příklad užití metodiky hodnocení efektivnosti investic s ohledem na rizika a nejistoty výroby.