Detail předmětu

Potrubní technika

FSI-LPOAk. rok: 2019/2020

Doprava hmoty a energie potrubím. Přehled. Technické prostředky dopravy. Metodika řešení, klasické a progresivní přístupy. Uplatnění v komunální, průmyslové a energetická sféře. Ekonomická optimalizace. Regulace a měření. Přednosti, nevýhody a omezení. Literatura, legislativa, normalizace. Projekt, realizace a provoz. Perspektivy. Laboratorní experimenty. Příklady provedení v literatuře, projektové dokumentaci a in situ.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti o možnostech, výhodách, omezeních, teoretických, experimentálních a technických přístupech k potrubní dopravě hmoty a energie.

Prerekvizity

Předpokladem jsou znalosti získané v předchozím kursu Hydromechanika.

Doporučená nebo povinná literatura

VARCHOLA, M., KNÍŽAT, B., TÓTH, P.: Hydraulické riešenie potrubných systémov. Vienala. Košice. 2004. 265 s. ISBN 80-8073-126-8.
Kolář,V., Vinopal,S.: Hydraulika prům. armatur. Praha, SNTL 1963
Wyllie,E.,Streeter,V.: Fluid Transients. N. York,Mc Graw Hill 1993
Šrytr, P.,Synáčková, M., Inženýrské sítě. Praha, ediční středisko ČVUT 1992. ISBN 80-01-00777-4
Janalík, J., Potrubní hydraulická a pneumatická doprava. Ostrava, VŠB 2002

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu : prezence ve cvičeních. Získání známek dobře na kontrolní práci v teoretickém cvičení, jejichž termín konání je stanoven na začátku semestru. Pokud tuto podmínku student nesplní, může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku. Absolvování všech úloh v laboratorním cvičení, splnění podmínek průběžné kontroly a odevzdání požadovaných elaborátů. Zkouška: prověřuje znalost zákonů a jejich aplikaci na příkladech. Zkouška je písemná a ústní.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Poskytnout posluchačům celkový přehled o možnostech, přednostech a omezeních dopravy hmoty a energie tlakovým potrubím a seznámit je s metodickými přístupy k řešení a hodnocení této dopravy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Semináře a písemné práce na cvičeních

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program M2I-P magisterský navazující

  obor M-ENI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor M-ENI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor M-FLI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor M-FLI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor M-TEP , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor M-TEP , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod.Potrubní řady a sítě jako soustavy pro přenos hmoty a energie.
2. Prvky trubních řadů a sítí.Parametry,vlastnosti, materiály,zatížení
3. Energetické odpory.Hydraulika regulačních uzávěrů
4. Základy regulace čerpadel. Regulace průtoku a tlaku
5. Tlaková a průtoková analýza trubní sítě.
6. Hydraulický ráz a protirázové ochrany.
7. Doprava heterogenní hydrosměsi a nenewtonského kalu. Doprava plynů a páry
8. Potrubní technika v komunální sféře. Kolektory
9. Potrubní technika v průmyslu
10. Potrubní technika v energetice
11. Dimenzování prvků z hlediska pevnosti a stability tvaru .
12. Zásady projektové přípravy a realizace. Ochrana ŽP.
13. Provoz a údržba potrubních řadů a sítí. Měření

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Ukázky dokumentace provedených děl.Literatura,legislativa,normy 2.Konstrukční provedení prvků. Ukázky. Firemní literatura 3.Laboratorní měření a vyhodnocení průtočné charakteristiky ventilu 4.Laboratorní měření charakteristiky regulačního čerpadla 5.Ukázka aplikace SW Flowmaster pro tlakovou a průtokovou analýzu 6.Ukázka aplikace SW Flowmaster pro řešení hydraulického rázu 7.Výpočet a návrh kalovodu ČOV. Výpočet a návrh dopravy popílku 8.Exkurze do JE Dukovany 9.Výpočet a návrh horkovodu. Výpočet a návrh parovodu.10.Výpočet a návrh gravitačního vodovodu s energetickým využitím11.Výpočet a návrh chladicího okruhu tepelné elektrárny. 12.Ukázka aplikace SW CAEPIPE/PIPESTRESS13.Exkurze do projektově-inženýrské organizace14.Exkurze do kolektorů města Brna )

eLearning