Detail předmětu

Diplomový projekt (M-VSR)

FSI-GZPAk. rok: 2019/2020

Účelem předmětu je samostatná práce studentů na řešení problematiky, která byla zadána jako diplomový projekt.
Předmět je zaměřen na zdokonalení samostatné tvůrčí práce, analytického úsudku a hodnoticích schopností studenta, vše s podporou výpočetní techniky. Podoporu schopnosti plánování, organizace a řízení projektu. Napomáhá studentovi při zpracování plánu práce, při rešeršních pracích, vyhledávání podkladů a studiu odborné literatury.

Vítána jsou zadání témat projektu z prumyslové praxe.

Výsledky učení předmětu

Posluchač se naučí základní pravidla postupu řešení práce na inženýrských úkolech, získá základní zkušenosti při vytváření písemné zprávy o řešení technického problému.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané v průběhu předchozího studia.

Doporučená nebo povinná literatura

POKORNÝ, J. Myslet kreativně, 1. vyd. Brno: CERM, 2004. 124 s. ISBN 80-7204-324-2 (CS)
POKORNÝ, J. Úspěšnost zaručena - Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci, 1. vyd. Brno: CERM, 2004. 207 s. ISBN 80-7204-348-X (CS)
ČSN ISO 5966 Formální úprava vědeckých zpráv. Praha: ČSNI, 1995. 32 s. MDT 06.055
POKORNÝ, J. Paměť, učení, tvořivost. 1. vyd. Brno: VUT v Brně, 1996. 78 s. ISBN 80-214-0802-2
ČSN ISO 7144 Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: ČSNI, 1996. 21 s. ICS 01.140.20
ČSN ISO 690-1: 1996. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: ČSNI, 1996. 32 s.
MELOU, M.; MILITKÝ, J. Statistické zpracování experimentálních dat. 1. vyd. Praha: PLUS s,r,o, 1994. 839 s. ISBN 80-85297-56-6
HIERHOLD, E.: Rétorika a prezentace, 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 392 s. ISBN 80-247-0782-9
Binder,R.:Diplomové práce a obhajoby, učební pomůcka, ÚVSSR FSI VUT v Brně, 2003

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování diplomové práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

1. Účast ve cvičeních.
2. Splnění podmínek průběžné kontroly - termíny budou uvedeny na individuálních zadáních začátkem semestru.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je umožnit řádné zpracování a odevzdání Diplomového projektu v stanovených termínech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky bude individuálně stanoveno na začátku semestru vedoucím diplomové práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 2. ročník, letní semestr, 10 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Pravidelná výuka neprobíhá – předmět je určen k samostatné práci studentů na diplomové práci doma nebo v laboratořích FSI.