Detail předmětu

Praktická metrologie

FSI-XPTAk. rok: 2019/2020

Jedná se o kurz v oblasti metrologie, předmět seznamuje studenty s metrologii v ČR, v EU a ve světě, dále s principy měření s důrazem na praktickou stránku kontroly rozměrů, geometrického tolerování a hodnocení textury povrchu. Speciální důraz je věnován problematice 3-D měření a programové podpoře metrologických procesů.

Výsledky učení předmětu

Teoretické znalosti z oblasti metrologie získané na přednáškách. Praktické znalosti měření z cvičení, zpracování měřených veličin v souladu s geometrickými požadavky na výrobky (GPS).

Prerekvizity

Základní znalosti strojírenské technologie, znalost matematiky a základů statistiky.

Doporučená nebo povinná literatura

BUCHER, Jay L. The Metrology Handbook. 2nd ed. Milwauke, Wis: ASQ Quality Press, 2012. ISBN 978-087-3898-386. (EN)
SUGA, N. Metrology Handbook: The Science of Measurement. 1st. edition. Mitutoyo (UK) Ltd., 2007. 260 p. ISBN-13: 978-0955613302. (EN)
DRBÚL, M., ŠAJGALÍK, M. a kol. Strojárska metrológia a kvalita povrchov vytvorených technológiami obrábania. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2014, ITMS 22410320051. (CS)
CRISPIN, L. Agile Testing: A Practical Guide for Testers and Agile Teams. 1st. edition. Addison-Wesley Professional, 2009. 576 p. ISBN-13: 978-0321534460. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.
Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních, správnost vypracování výpočtových zadání a aktivita studenta při jejich zpracování.
Zkouška bude mít písemnou a ústní část. Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit studenty s pojmy v oblasti metrologie a postupy při používání a volbě měřidel a měřicích metod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou dobrovolné, avšak doporučené. Zameškanou laboratorní výuku lze v omluvených případech nahradit s jinou studijní skupinou po domluvě s učitelem z této skupiny nebo opět v omluvených případech na konci semestru v rámci náhradních laboratorních cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSB , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Metrologie v ČR, metrologie v EU a ve světě
2.Statistické nástroje v metrologii, kalibrace měřidel
3.Metody měření délek
4.Metody měření úhlů a oblouků
5.Metody měření otvorů a kuželů
6.Metody měření závitů
7.Metody měření parametrů geometrické přesnosti
8.Měření parametrů ozubených kol
9.Metrologie textury povrchu
10.Metody měření parametrů textury povrchu
11.Hodnocení textury povrchu
12.Postupy hodnocení textury povrchu
13.Základy automatizace měření

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Bezpečnost práce v laboratoři, zadání cvičení, požadavky na protokoly z laboratorních cvičení
2.Softwary pro řízení procesu měření
3.Statistické vyhodnocení měření, kalibrace měřidel
4.Konfigurace manuálního souřadnicového měřícího stroje (SMS), příprava plánu měření/Konfigurace optického profilometru, příprava vzorků pro měření
5.Konfigurace optického profilometru, příprava vzorků pro měření/ Konfigurace manuálního souřadnicového měřícího stroje (SMS), příprava plánu měření
6.Kalibrace doteků, vyrovnání/ Příprava měření, vyrovnání analyzovaných povrchů
7.Příprava měření, vyrovnání analyzovaných povrchů/ Kalibrace doteků, vyrovnání
8.Měření geometrických elementů na manuálním SMS/ 3D (topografická) měření různých povrchů
9.3D (topografická) měření různých povrchů/ Měření geometrických elementů na manuálním SMS
10.Analýza rozměrů, tvaru a polohy elementů/ Výpočet a analýza 2D parametrů textury povrchu
11.Výpočet a analýza 2D parametrů textury povrchu/ Analýza rozměrů, tvaru a polohy elementů
12.Vytváření dílčích programů v CNC režimu/ Výpočet plošných parametrů textury povrchu
13.Výpočet plošných parametrů textury povrchu/ Vytváření dílčích programů v CNC režimu