Detail předmětu

Počítačová podpora výroby (CAD/CAM)

FSI-GPIAk. rok: 2019/2020

Cílem předmětu je prakticky seznámit studenty s moderními počítačovými prostředky pro podporu výrobních systémů CAD/CAM a to moderními metodami plánování výroby za využití simulačních metod v návaznosti na Industry 4.0.
Na příkladech jsou vysvětlovány aktuální metody a přístupy. Student získává ucelenou představu o problematice a návod jak řešit vlastní problémy. V průběhu semináře se zaměřujeme na řešení konkrétních problémů posluchačů.

Výsledky učení předmětu

Studenti získávají znalosti a praktické zkušenosti z využití moderních
přístupů pro konstruování, simulaci a výrobu.

Prerekvizity

Základní znalost simulačních a CAD systémů.

Doporučená nebo povinná literatura

SADÍLEK, Marek a Zuzana SADÍLKOVÁ. Počítačová podpora procesu obrábění: učební text. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2012. ISBN 978-80-248-2770-4. (CS)
LEE, Kunwoo. Principles of CAD/CAM/CAE systems. Reading, Mass.: Addison-Wesley, c1999. ISBN 0201380366. (EN)
HORVATH, Joan C. Mastering 3D printing. Technology in action series. ISBN 978-1484200261. (EN)
ŠTULPA, Miloslav. CNC obráběcí stroje a jejich programování. Praha: BEN - technická literatura, 2006. ISBN 8073002078. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení doprovázených výkladem základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky. Těžiště výuky spočívá v samostatném a aktivním přístupu studentů k předvedeným tématům. Vyžaduje se samostatná příprava studentů formou studia odborné literatury. Převážná část cvičení s počítačovou podporou je věnována samostatné činnosti studentů na ukázkových příkladech.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet: Předpokládá se účast na povinných cvičeních a odevzdaní semestrální práce, která prověří znalosti studenta. Semestrální práce bude klasifikována.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

1. Moderní podpora výroby - Studenti získávají znalosti, které podroří různé metody pro plánování a rozvrhování výroby s podporou CAD/CAM.
2. Simulace a výroba - Kurz umožní posluchačům připravit si simulační model a řešit vlastní problémy za využití moderních, interaktivních, simulačních prostředků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je prováděna dle rozvrhu na FSI, případnou zameškanou výuku lze individuálně konzultačně nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Základní přístupy CAD/CAM technologií.
- Základ programování a výroby na CNC strojích.
- Samostatná činnost na výukových příkladech.
- Zpracování případové studie v rámci výuky počítačového cvičení.