Detail předmětu

Nekovové materiály

FSI-WNEAk. rok: 2019/2020

Úvodní kurz nekovových anorganických materiálů, který má studentům poskytnout základní informace o struktuře keramických materiálů a jejich fyzikálních a chemických vlastnostech. Přednášky také poskytují, vedle konkrétních informací o keramických materiálech, teoretické základy chemické termodynamiky a úvod do polymerů.

Výsledky učení předmětu

Absolvent kurzu bude schopen aplikovat získané poznatky při dalším magisterském studiu materiálového inženýrství a při řešení konkrétních problémů v průmyslové praxi, zejména problémů spojených s výběrem materiálů pro specifické aplikace.

Prerekvizity

Studenti by měli mít znalosti fyziky, chemické thermodynamiky a kinetiky a také syntézy keramických materiálů na základní středoškolské úrovni.

Doporučená nebo povinná literatura

M.W.Barsoum: Fundamentals of Ceramics, IOP Publishing, London 2003
M.W.Barsoum: Fundamentals of Ceramics, IOP Publishing, London 2003 (EN)
W.D.Kingery, H.K.Bowen and D.R. Uhlmann: Introduction to Ceramics,Wiley, New York 1976 (EN)
W.D.Kingery, H.K.Bowen and D.R. Uhlmann: Introduction to Ceramics,Wiley, New York 1976
J. Cihlář: Chemie slévárenských materiálů, Nakladatelství VUT v Brně, 1991 (CS)
D.W.Richerson: Modern Ceramic Engineering,Marcel Dekker,New York 1992 (EN)
D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fyzika, Část 2: Mechanika – Termodynamika, VUTIUM, Brno 2000 (CS)
J. Cihlář: Chemie slévárenských materiálů, Nakladatelství VUT v Brně, 1991 (CS)
V. Šatava: Úvod do Fyzikální Chemie Silikátů: SNTL, Praha, 1965 (CS)
D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fyzika, Část 2: Mechanika – Termodynamika, VUTIUM, Brno 2000 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška hodnotí teoretické znalosti a jejich praktické aplikace při řešení problemiky oboru. Je písemná a ústní; student absolvuje ústní zkoušku i v případě, že neuspěl v písemné části.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenty s keramickými materiály pro konstrukční, elektrotechnické a biolékařské aplikace z hlediska vztahů mezi strukturou materiálů a jejich vlastnostmi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínkou udělení zápočtu je přítomnost studenta ve všech cvičeních a splnění zadaných úkolů. Pokud student tuto podmínku nesplní, může mu být v odůvodněných případech stanovena náhradní podmínka.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MTI , 2. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy chemické termodynamiky a kinetiky
Klasifikace termodynamických systémů, proměnných a vztahů. Kritéria rovnováhy. První a druhá termodynamická věta, druhy energie v systémech , entropie.
2. Termodynamické vztahy a proměnné
Termodynamické potenciály uzavřených systémů. Kritérium a podmínky odvození termodynamické rovnováhy. Termochemie. Závislost tepelné kapacity, reakčního tepla, entropie a Gibbsovy energie na teplotě. Změny Gibbsovy energie při chemických reakcích.
3. Fázové rovnováhy - jednosložkové systémy a vícesložkové homogenní systémy (roztoky).Gibbsův fázový zákon. Jednosložkové fázové diagramy v (p, T) prostoru. Clapeyronova rovnice a Clausius - Clapeyronova rovnice, jejich aplikace.
Vícesložkové systémy: vyjadřování složení. parciální molární veličiny. chemický potenciál. Ideální roztoky – plyny, kapaliny. Raoultův zákon. Reálné roztoky.
4. Fázové rovnováhy - vícesložkové heterogenní systémy (směsi).
Popis vícefázových, vícesložkových, nereagujících systémů. Rovnováha plynné a kapalné fáze směsi. Reakce ve vícefázových systémech. Aktivity a aktivitní koeficienty. Van’t Hoffova izoterma. Rovnovážná konstanta. Podmínky rovnováhy v systémech se zakřivenými povrchy. Povrchové napětí. Young - Laplaceova rovnice. Kapilarita.
5. Polymery
Základní pojmy, historie, názvosloví, chemické složení polymerů, struktura polymerů, molekulová hmotnost a její stanovení, základní vlastnosti polymerů, polyreakce.
6. Vazba v nekovových anorganických materiálech (NAM)
Struktura atomů. Tuhé látky s iontovou vazbou a kovalentní vazbou. Mezimolekulové (meziatomové) síly.
Struktura NAM – krystalové struktury. Binární iontové sloučeniny. Složené krystalické struktury.
7. Struktura skelných a krystalických NAM
Tvorba skel. Modely skelné struktury. Struktura oxidových skel
Strukturní poruchy – Bodové defekty: stechiometrické, nestechiometrické, vnitřní. Notace bodových defektů. Lineární defekty. Planární defekty
Mikrostruktura NAM - mikrostrukturní charakteristiky. Typické mikrostruktury: pokročilé keramiky, skla, sklokeramiky.
8. Fázové diagramy vybraných NAM
Binární a ternární diagramy významných NAM. Mísitelnost fází-intermediální sloučeniny-tuhé roztoky NAM. Chemické reakce v NAM – Kinetika heterogenních reakcí.
9. Termické a mechanické vlastnosti
Tepelná kapacita a vodivost. Teplotní roztažnost. Teplotní ráz. Mikropraskání NAM. Pevnost a lomová houževnatost NAM. Mechanismy zhouževnaťování. Vliv vnějších podmínek na stárnutí a korozi NAM.
10. Pásová teorie NAM
Dielektrické vlastnosti. Polarizační mechanismy. Dielektrické ztráty. Kondenzátory a izolátory. Elektrická vodivost v NAM– difuse a vodivost. Iontová a elektronová vodivost. Elektrochemické tuhofázové články.
11. Magnetické vlastnosti a optické vlastnosti NAM
Para-, ferro-, a antiferro- and ferrimagnetismus. Magnetické NAM. Optické vlastnosti – absorpce, rozptyl, barva, fotoaktivita.
12. Oxidové NAM
13. Neoxidové NAM

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočty podle chemických rovnic. Termochemie – tepelné kapacity, reakční tepla a jejich závislost na teplotě.
2. Závislost Gibbsovy energie na teplotě.
3. Clapeyronova rovnice, Claussius-Clapeyronova rovnice.
4. Vyjadřování složení, Povrchové napětí, Young – Laplaceova rovnice, klasifikovaný test.
5. Názvosloví a struktura polymerů, výpočty molekulových hmotností, příklady polymerací, polykondenzací, polyadicí.
6. Vazba a vlastnosti nekovových materiálů. Krystalická struktura binárních a složených NAM.
7. Struktura skelných NAM a sklokeramik. Strukturní poruchy.
8. Fázové diagramy významných NAM a jejich interpretace.
9. Kinetika tuhofázových reakcí v NAM.
10. Termické, mechanické a elektrické vlastnosti NAM.
11. Magnetické, optické a biologické vlastnosti NAM.
12. Exkurze v laboratořích odboru keramiky ÚMVI.
13. Zápočet.

eLearning