Detail předmětu

Teorie a stavba výrobních systémů

FSI-GTAAk. rok: 2019/2020

Pro dosažení moderní, pružné a konkurenceschopné výroby organizované do výrobních systémů (VS) je třeba důkladné teoretické analýzy struktury výrobních systémů a prostředků a metod k realizaci této struktury. Studenti jsou seznámeni jednak se základními technickými prostředky pro stavbu VS (stroje, dopravní, manipulační a další pomocná zařízení) a prostředky pro jejich řízení a automatizaci a jednak s metodikou vytváření systémů z těchto komponent. Uváděné metody jsou formulovány tak, aby byly snadno algoritmizovatelné a tedy využitelné v souladu s konceptem Průmysl 4.0. Probírány jsou zde jak VS s klasickou strukturou a uspořádáním, tak i VS s uspořádáním a strukturou v souladu s nejnovějšími trendy.

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen posoudit organizaci výroby, efektivitu výrobního systému a rozvrhovat práci uvnitř VS.

Prerekvizity

- matematické znalosti v rozsahu výuky matematiky na FSI - znalost komponent užívaných ve výrobních systémech, t.j. výrobní zařízení, dopravní a skladovací zařízení, automatizační a řídicí prvky

Doporučená nebo povinná literatura

Askin,R.G.;Standridge,Ch.R.: Modeling and Analysis of Manufacturing Systems (EN)
Tomek, G.; Vávrová, V.: Řízení výroby (CS)
Black, J. T.: The Design Of The Factory With A Future (EN)
Tomek, G.; Vávrová, V.: Řízení výroby (CS)
Kalný, R. Automatizované výrobní systémy, ČVUT 1999

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu:
- účast na cvičeních
- samostatné zpracování zadané úlohy

Zkouška:
Zkouška ověřuje získané znalostia je kombinovaná. Má praktickou a teoretickou část. V praktické části se ověřuje schopnost studenta aplikovat získané znalosti a metody na praktických příkladech, v teoretické části pak znalost teoretických základů.
Pokud student vyřeší méně než polovinu zadaných příkladů u zkoušky neuspěl.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům základní informace z oblasti organizace výroby a analýzy výrobních systémů, hodnocení úspěšnosti výroby a zavádění počítačové integrace výroby.
Úkolem kurzu je naučit posluchače se orientovat v problematice výrobních systémů a získávat data potřebná pro úspěšné projektování a modelování výrobních systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná a je kontrolována. Při neúčasti omluvené ze závažných důvodů je možnost náhrady samostatným řešením zadaných úloh ze zameškané látky

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výrobní systémy - úvod a typy VS.
2. Teorie diskrétních systémů.
3. Principy práce VS.
4. Významné okolí VS - energetický a informační systém, zásobení materiálem.
5. Modelování ve výrobních systémech - úloha a cíle.
6. Materiálové toky, plánování a rozvrhování práce.
7. Montážní linky.
8. Výrobní linky, efektivita, poruchovost.
9. Výrobní linky - vliv meziskladů.
10.Výrobní buňky
11.Pružné výrobní systémy.
12.Koncepty integrace výroby - CIM, FoF (Factory of Future).
13.Trendy ve vývoji VS, nová paradigmata VS, vazba na koncept Průmysl 4.0.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1-2. Diskusní fórum - dílna, profesní uspořádání výroby, výrobní systém
3-4. Montážní linky, metody rozvrhování operací, výpočty.
5-7. Výrobní linky, rozvrhování operací, efektivita linky.
8-10. Výrobní linky, stanovení vlastností mezioperačních skladů.
11-12. Výrobní buňky, stanovení struktury, způsob práce
13. Zápočet

eLearning