Detail předmětu

Teorie obrábění, tváření a nástroje

FSI-GTNAk. rok: 2019/2020

Předmět je rozdělen na dvě části a to teorie obrábění a nástroje a na teorie tváření a nástroje. V první části posluchači získají základní vědomosti v oblasti tvorby třísky, metod obrábění a experimentálních závislostí v teorii obrábění. Jsou probírány zákonitosti při zobrazování řezných nástrojů. Dále uvádí základy optimalizace řezného procesu včetně volby řezných materiálů a jejich vlivu na trvanlivost a životnost nástrojů. Ve druhé části posluchači získají základní vědomosti o matematickem popisu tvářecích dějů při uplatnění fyzikálních, mechanických a termodynamických principů přeměny kovových těles z elastického do plastického stavu a jejich přetváření do požadovaného tvaru. Předmět zahrnuje výpočty zatížení tvářecího nástroje, která jsou potřebná pro první návrh tvářecího stroje.

Výsledky učení předmětu

Získané znalosti umožňují navrhnout technologický postup obrábění nebo tváření s prvním návrhem a stanovením dimenzí obráběcích či tvářecích nástrojů a výběrem potřebných strojů.

Prerekvizity

Předpokladem úspěšného zvládnutí předmětu jsou znalosti z aplikované matematiky a fyziky, nauky o materiálu, pružnosti, pevnosti a plasticity a přehled o technologiích obrábění a tváření.

Doporučená nebo povinná literatura

DAVIS, Joseph R. a Steven R.LAMPMAN. Machining. 9. ed. Metals Park, Ohio: American Society for Metals, 1989. ISBN 08-717-0022-0. (EN)
FOREJT, Milan a Miroslav PÍŠKA. Teorie obrábění, tváření a nástroje. Brno: A N CERM, 2006. 226 s. ISBN 80-214-2374-9. ( dotisk 2008, 2012, 2015, 2018) (CS)
FOREJT, Milan. Teorie tváření a nástroje: Učeb. texty. 1.vyd. Brno: Nakl. VUT, 1991, 187 s. ISBN 80-214-0294-6. (CS)
MIELNIK, Edward M. Metalworking science and engineering. New York: McGraw-Hill, c1991, 976 p. McGraw-Hill. ISBN 0-704-1904-3. (EN)
HUMÁR, Anton. Slinuté karbidy a řezná keramika pro obrábění. 1.vyd. Brno: CCB s.r.o. 1995. 266 s. ISBN 80-85825-10-4. (CS)
CHLADIL, Jan a Anton HUMÁR. Teorie obrábění-příklady a cvičení. 1.vyd. Brno: Nakladatelství VUT. 1991. (CS)
BEŇO, Jozef. Teória rezania kovov. Košice: Vienala, 1999, 256 s. ISBN 80-709-9429-0. (SK)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutná presence ve cvičení, vypracování a přijetí zadaných elaborátů. V oddůvodněných případech může učitel zadat náhradní program cvičení. Zkouška je veřejná a prověřuje znalosti z obou částí předmětu zaměřeného na obrábění a tváření.
Zkouška bude mít písemnou přípravu a ústní část. Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Osvojení metody sestavení výpočtového modelu potřebného pro inženýrský návrh technologie obrábění a technologie tváření.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená.
Účast na cvičeních je povinná.
Docházka do cvičení je pravidelně kontrolována a účast ve výuce je zaznamenávána.
Nahrazení neúčasti ve cvičeních v laboratořích je prováděno během semestru cestou zadání náhradních témat cvičení a konzultacemi.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
    obor M-VSR , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy zobrazování řezných nástrojů.
2. Fyzikální a technologické parametry řezného procesu.
3. Mechanismus tvorby třísky, průvodní jevy deformačního procesu.
4. Dynamika řezného procesu, silové vztahy pro způsoby obrábění.
5. Řezné materiály a jejich aplikace.
6. Trvanlivost a životnost řezných nástrojů. Optimalizace řezného procesu.
7. Fyzikální podstata tvárné deformace.
8. Tvařitelnost kovů a slitin. Přetvárné odpory.
9. Podmínky vzniku plastické deformace. Zákony tváření.
10.Teorie plastických deformací. Analýza procesu přetvoření.
11.Metody řešení tvářecích procesů.
12.Základní operace objemového tváření za tepla a za studena.
13.Základní operace plošného tváření.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Geometrie břitu nástroje. 2.Vyhodnocování experimentálních závislostí. 3.Řezné síly, kroutící momenty a výkony při obrábění. 4.Praktické a přímé měření řezných sil. 5.Výpočet tepelných parametrů při obrábění. 6.Určování závislosti trvanlivosti nástroje na řezné rychlosti. 7.Vyhodnocení parametrů přetvoření, rychlosti přetvoření. 8.Vyhodnocení křivek přetvárých odporů. 9.Výpočty deformačních odporů a sil při pěchování. 10.Napjatost a síly při dopředném protlačování. 11.Zápustkové kování, výpočet kovacích sil. 12.Napjatost, síly a počet tažných operací. 13.Napjatosti a síly při běžném a přesném stříhání.