Detail předmětu

Technicko-právní problematika

FSI-GTEAk. rok: 2019/2020

Předmět Technicko-právní problematika poskytne základní informace v oblasti soudního inženýrství,občanského práva,trestního práva,vybraných kapitol obchodního práva včetně problematiky konkursu a vyrovnání.

Výsledky učení předmětu

Předmět technicko-právní problematika umožňuje získat základní orientaci v občanském a trestním právu a v prvotních znaleckých úkonech

Prerekvizity

Žádné

Doporučená nebo povinná literatura

Holub, Bičovský : Občanský zákoník, , 0
HALL, B. Legal Issues in Career and Technical Education. Amer Technical Pub. 2002. 568 p. ISBN-13: 978-0826940254.
Kratochvíl a kol.: Trestní právo, , 0
REAMS, B. University-Industry Research Partnerships: The Major Legal Issues in Research and Development Agreements. Praeger. 1986. 365 p. ISBN-13: 978-0899301211.
Bradáč,Kledus,Krejčíř: Úvod do soudního znal., , 0

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je 70% úspěšnost testu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámit studenty se strukturou práva v ČR, se základní problematikou občanského a trestního práva a právní úpravou znalecké činnosti

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Dle domluvy

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSB , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
    obor M-VSR , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do práva, prameny práva, právní normy, jejich struktura, dělení a působnost.
2. Soustava soudů ČR, činnost soudu před zahájením řízení
3. Řízení v prvním stupni, opravné prostředky, výkon rozhodnutí.
4. Občanské právo - základní pojmy, základy občanského práva, občanskoprávní vztahy.
5. Právní úkony, odporovatelnost, uzavírání smluv.
6. Vlastnické právo, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů.
7. Práva k cizím věcem, zástavní právo, zadržovací právo, věcné břemeno.
8. Závazkové právo, kupní smlouva, ostatní typy smluv.
9. Trestní právo hmotné, základy trestní odpovědnosti,
10.Působnost trestních zákonů, trestné činy, tresty.
11.Trestní právo procesní, pravomoc a příslušnost soudů, osoby zúčastněné na trestním řízení.
12.Postupy trestního stíhání, řízení před soudem, úkony související.
13.Soudní inženýrství, práva a povinnosti znalců.

eLearning