Detail předmětu

Průmyslový projekt (M-VSR)

FSI-0PPGAk. rok: 2019/2020

Průmyslový projekt navazuje na předměty ze zimního semestru a pokračuje v prohlubování a praktickém využití nabytých vědomostí formou projekční a konstrukční týmové práce na aplikačně zaměřených projektech z průmyslové a vědecko-výzkumné praxe.

Výsledky učení předmětu

Posluchači se naučí aplikovat teoretické znalosti na konkrétní praktické případy. Doplní si znalosti o praktické dovednosti v rámci studovaného oboru nebo specializace, naučí se komunikačním dovednostem, prezentaci, sebeprezentaci a týmové práci.

Prerekvizity

Předpokládají se teoretické znalosti získané během dosavadního studia, které se vztahují k zaměření průmyslového projektu. Předmět je přípravou na řešení diplomového projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

Různá s ohledem na konkrétní zadání průmyslového projektu
S ohledem na konkrétní zadání
Various according to concrete task of industrial project

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Samostatně zpracovávaný projekt ve firemním prostředí.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet je udělen na základě obhajoby písemně zpracovaných výsledků projektu před jeho koordinátorem nebo pověřeným školitelem projektu.


Koordinátor pro zaměření výrobní stroje: Ing. Petr Blecha, Ph.D., blecha@fme.vutbr.cz, tel: 5 4114 2465


Koordinátor pro zaměření robotika: Ing. Radim Blecha, Ph.D., blecha.r@fme.vutbr.cz, tel: 5 4114 3415


Koordinátor pro zaměření výrobní systémy: Ing. František Bradáč, Ph.D., bradac@fme.vutbr.cz, tel: 5 4114 3422

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Připravit studenta k samostatné práci při řešení konkrétního úkolu v průmyslové praxi a naučit ho výsledky práce prezentovat a obhájit. Dalším cílem je připravit studenta k řešení diplomového projektu a k osvojení zásad práce na projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast ve cvičení. Neúčast se nahrazuje po dohodě s učitelem.

Případná projektově orientovaná praxe probíhá dle instrukcí pověřeného pracovníka ústavu (koordinátora spolupráce s podniky).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný (nepovinný)
    obor M-VSR , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

120 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah a průběh je individuální; určuje koordinátor spolupráce s podniky na ústavu po konzultaci s odpovědným pracovníkem.

Orientačně lze průběh členit následujícím způsobem:
1. Určení pracovních týmů a zadání průmyslového projektu
2. – 5. Individuální rešerše a výpočty dle zadání
6. – 13. Zpracování technické dokumentace dle zadání