Detail předmětu

Instrumentální a strukturní analýza

FCH-MC_ISAAk. rok: 2019/2020

Teoretické základy, instrumentace a použití moderních metod chemické, fyzikální a strukturní analýzy. Separační metody: chromatografické - plynová chromatografie, kapalinová chromatografie, superkritická fluidní chromatografie; elektromigrační - elektroforéza, izotachoforéza, izoelektrická fokusace. Spektrometrie iontové mobility. Separace tokem v poli. Termická analýza: termogravimetrie, diferenční termická analýza, diferenční skenovací kalorimetrie. Rentgenová fluorescence. Hmotnostní spektrometrie organická, anorganická. Infračervená a Ramanova spektrometrie. Nukleární magnetická resonance. Elektronová spinová resonance. Moessbauerova spektrometrie. Kombinované techniky.

Výsledky učení předmětu

Absolvování tohoto předmětu zvýší kompetence studentů následujícím způsobem:
a) Studenti budou znát principy instrumentálních analytických metod využívaných v běžné analytické praxi
b) Studenti budou ovládat metody interpretace získaných výsledků měření jak v kvalitativní, tak i v kvantitativní rovině
c) Studenti budou schopni tvůrčím způsobem optimalizovat výběr analytické techniky při řešení konkrétního analytického problému

Prerekvizity

Základní znalosti z fyziky, obecné, fyzikální, anorganické, organické a analytické chemie a biochemie.

Literatura

Štulík K. a kol.: Analytické separační metody. Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 2005. (CS)
Němcová M., Čermáková L., Rychlovský P.: Spektrometrické analytické metody. Univerzita Karlova, Karolinum Praha 1997. (CS)
Sommer L.: Teoretické základy analytické chemie I., II., III. VUT Brno, Brno 1995. (CS)
Kellner R., Mermet J. M., Otto M., Widmer H. M.: Analytical Chemistry. Willey-VCH, Weinheim 1998. (EN)
E-learning (podklady k přednáškám z předmětu Instrumentální a strukturní analýza). (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemná zkouška v rozsahu probírané tématiky. Hodnotí se znalost principů analytických metod včetně jejich specifik a schopnost tvůrčího řešení zadaného analytického problému. Pro úspěšné získání zkoušky je nutné dosáhnout minimálně 50 % bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2. týden: Separační metody
Chromatografie - plynová chromatografie, kapalinová chromatografie, superkritická fluidní chromatografie, iontová chromatografie;
Elektromigrační metody v plošném i kapilárním uspořádání: elektroforéza, izotachoforéza, isoelektrická fokusace, micelární elektrokinetická kapilární chromatografie, gelová elektroforéza, kapilární elektrochromatografie.

3.-4. týden: Hmotnostní spektrometrie (principy, instrumentace, úvod do interpretace MS spekter). Tandemové techniky.

5.-6. týden: Molekulová spektrometrie
Infračervená spektrometrie, Ramanova spektrometrie, UV-VIS spektrofotometrie, luminiscenční techniky.

7.-8. týden: Termická analýza: termogravimetrie, diferenční termická analýza, diferenční skenovací kalorimetrie.

9.-10. týden: Atomová spektrometrie - emisní, absorpční, fluorescenční.

11. týden: ICP-OES, ICP-MS.

12. týden: Nukleární magnetická resonance, elektronová spinová resonance .

13. týden: Elektronová mikroskopie.

Cíl

Cílem předmětu je:
- seznámit studenty s vybranými metodami instrumentální analýzy využívanými v analytické praxi
- podat jim důkladný přehled základních charakteristik těchto metod
- naučit studenty zvolit optimální instrumentální metodu pro daný analytický problém

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NKCP_CHTOZP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NPCP_CHTOZP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NPCP_MA magisterský navazující

  obor NPCO_MA , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NKCP_CHM magisterský navazující

  obor NKCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NPCP_CHM magisterský navazující

  obor NPCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NPCP_SCH magisterský navazující

  obor NPCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NKCP_SCH magisterský navazující

  obor NKCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný