Detail předmětu

Biofyzikální chemie

FCH-MCO_BFCHAk. rok: 2019/2020

Předmět se zaměřuje na aplikaci základních teoretických poznatků fyzikální chemie na biologické systémy. Jedná se o hraniční předmět mezi fyzikou, chemií a biologií, který umožní získání molekulárního a strukturního pohledu na biologicky důležité a medicínsky významné děje. Klíčová pozornost je věnována přesahu základních teoretických poznatků do analytické (pokročilé metody studia a interpretace struktury a funkce biopolymerů) a aplikační oblasti.

Výsledky učení předmětu

Znalost základních principů chemické termodynamiky a kinetiky a jejich aplikace na biologické systémy.

Prerekvizity

Znalosti z vybraných kapitol z předmětů Fyzikální chemie I, II a Biochemie.

Doporučená nebo povinná literatura

Kodíček M. Karpenko V.: Biofysikální chemie. Academia, 2000 (CS)
Kalous V. Pavlíček Z.:Biofyzikální chemie. SNTL, 1980 (CS)
Atkins, P.: Physical chemistry for the life sciences. Oxford University Press ;W. H. Freeman and Company, 2006 (EN)
Cooper A. Biophysical Chemistry. Royal Society of Chemistry, 2011. Online version available at: (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška: písemná i ústní.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova je členěna podle týdenní výuky:

1. Úvod do biofyzikální chemie
2., 3. Význam nekovalentních interakcí v biofyzikální chemii
4., 5. Biologická termodynamika
6. Bioenergetika
7., 8. Fázové rovnováhy v biologických systémech
9. Vazebné rovnováhy
10. Význam a vlastnosti biologických membrán
11. Nerovnovážná termodynamika
12., 13. Biologická kinetika

Cíl

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky aplikace základních poznatků fyzikální chemie na konkrétní biologické systémy a děje. Studenti by si v průběhu kurzu měli vytvořit/zopakovat základní pojmový aparát a seznámit se s klíčovými oblastmi aplikace termodynamických a kinetických principů v biologických vědách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná, doporučená.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NPCP_MA magisterský navazující

  obor NPCO_MA , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program NPCP_SCH magisterský navazující

  obor NPCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program NKCP_SCH magisterský navazující

  obor NKCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning