Detail předmětu

Aplikovaná koloidní chemie

FCH-MCO_AKCAk. rok: 2019/2020

Typy koloidních soustav a jejich význam ve spotřebním průmyslu. Mezimolekulové interakce a jejich role v koloidních systémech, interakce na koloidní úrovni. Vznik a příprava, stabilita a stabilizace koloidů. Tenzidy – funkce, typy, vlastnosti, detergence. Gely, emulze, suspenze, pěny, aerosoly – struktura, vlastnosti, příprava, charakterizace, použití v praxi. Adhese a smáčení, typy adhesiv.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o podmínkách existence koloidních soustav, vlastnostech a přípravě nejdůležitějších typů těchto soustav a jejich významu zejména pro průmyslovou praxi.

Prerekvizity

Základní znalosti fyzikální chemie, zejména termodynamiky, elektrochemie a koloidiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Evans D. F., Wennerström H.: The Colloidal Domain. John Wiley and. Sons, Inc., New York 1997. (CS)
Ščukin E. D., Percov A. V., Amelinová E. A.: Koloidní chemie. Academia, Praha 1990. (CS)
Hiemenz P. C., Rajagopalan R.: Principles of Colloid and Surface Chemistry. M.Dekker, New York 1997. (CS)
Bartovská L., Šišková M.: Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav. VŠCHT, Praha 2005. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na výuce je povinná a může být průběžně kontrolována, studium je průběžně kontrolováno aktivními prvky ve výuce.
Předmět je hodnocen na základě ústní prezentace a písemné zkoušky. Student ústně přednese pojednání na vhodné téma z oblasti náplně kursu v rozsahu zhruba deseti minut, v němž zdůrazní, které konkrétní koloidní aspekty a souvislosti jsou předmětem pojednání. Součástí ústní prezentace je diskuse k přednesenému tématu a souvisejícím teoretickým základům (ca 5 minut). Prezentaci student odevzdává vyučujícímu, v elektronické formě. Téma i způsob zpracování konzultují studenti s vyučujícím a poté prezentují na přednáškách během semestru. Příklady vhodných témat budou uvedeny na prvé přednášce. Písemná zkouška sestává z deseti otázek, na které je třeba jednou větou odpovědět, v limitu 50 minut. Ve výsledném hodnocení mají obě části stejnou váhu. U prezentací je hodnoceno odborně-koloidní hledisko (váha 70%) a způsob prezentace (váha 30%).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Typy koloidních soustav a jejich význam ve spotřebním průmyslu. Mezimolekulové interakce - přehled.
2. Mezimolekulové interakce - typy.
3. Mezimolekulové interakce - matematické zpracování.
4. Interakce na koloidní úrovni.
5. Vznik a příprava koloidů.
6. Stabilita a stabilizace koloidů.
7. Tenzidy – funkce, typy, vlastnosti, detergence.
8. Emulze – struktura, vlastnosti, příprava, charakterizace, použití v praxi.
9. Gely – struktura, vlastnosti, příprava, charakterizace, použití v praxi.
10. Suspenze – struktura, vlastnosti, příprava, charakterizace, použití v praxi.
11. Pěny – struktura, vlastnosti, příprava, charakterizace, použití v praxi.
12. Aerosoly – struktura, vlastnosti, příprava, charakterizace, použití v praxi.
13. Adhese a smáčení, typy adhesiv.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy chování koloidních systémů a především s přípravou, strukturou a vlastnostmi koloidních soustav významných pro spotřební chemii.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na výuce je povinná a může být průběžně kontrolována, studium je průběžně kontrolováno aktivními prvky ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_SCH magisterský navazující

    obor NPCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program NKCP_SCH magisterský navazující

    obor NKCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning