Detail předmětu

Headway Pre-Intermediate

FEKT-NJH2Ak. rok: 2019/2020

Kurz je zaměřen na základní gramatiku - časy, věty časové a podmínkové, infinitiv, členy,nepřímou řeč, atd. Rozvíjí se slovní zásoba a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci v každodenních situacích, psaní dopisů, interview, životopis, vyplňování formulářů. Při práci s technickými texty se studenti seznámí se základní odbornou terminologií.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí gramatiku a slovní zásobu a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci a písemný projev, a seznámí se se základní odbornou terminologií.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

John and Liz Soars: New Headway Pre-Intermediate, Student`s Book, Oxford University Press
Soubor technických textů pro předmět NJH2
Angličtina pro jazykové školy I,II.Peprník,Zárubová,Nangonová.SPN Praha,1986.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Lidé a zvířata, přítomný čas průběhový
Život ve městě, slova o více významech
Životní styl, přítomný čas prostý
Škola, have got, čísla a ceny
Fakta a fikce, minulý čas, nepravidelná slovesa
Příběhy, interview, vyjádření času
Nakupování,členy, vyjádření množství
Oblečení, jídlo, formuláře,zdvořilé žádosti
Plány a ambice, slovesné tvary, budoucí čas
Popis osob, přídavná jména, stupňování
Popis míst, synonyma
Životopis, předpřítomný čas, příslovce
Semestrální test
Zaměstnání, have to, should
Cestování, podstatná jména, make a do
Životní prostředí, podmínkové a časové věty
21.století, will
Minulost, used to
Role žen, tázací věty, dovětky
Sdělovací prostředky, pasivum
Dobrodružství, předložky, infinitiv
Sny a skutečnost, podmínkové věty II, might
Zprávy, předpřítomný čas
Telefonování,tvoření slov
Vztahy mezi lidmi, předminulý čas, nepřímá řeč
Semestrální test

Cíl

Cílem kurzu pro mírně pokročilé studenty je rozšiřování slovní zásoby a znalosti gramatiky a rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností - čtení, psaní, mluvení a poslechu. Studenti se seznámí se základní odbornou terminologií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-MN magisterský navazující

  obor MN-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor